Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1179

van Nele Jansegers (Vlaams Belang) d.d. 27 juni 2008

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Rekenhof - Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Laattijdige overzending van de rekeningen

Rekenhof (BelgiŽ)
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
balans
instelling van openbaar nut

Chronologie

27/6/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 31/7/2008)
23/7/2008Antwoord

Vraag nr. 4-1179 d.d. 27 juni 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Net zoals de andere instellingen van categorie A heeft ook het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) zijn rekeningen slechts met zeer grote vertraging overgezonden aan het Rekenhof. Dit is geen eenmalig feit. Dat probleem sleept al jaren aan.

a. Waaraan zijn deze voortdurende vertragingen te wijten?

b. Wie is hiervoor verantwoordelijk?

c. Werden tegen deze persoon of personen reeds sancties getroffen?

d. Welke maatregelen heeft de geachte minister genomen om deze vertragingen weg te werken?

Antwoord ontvangen op 23 juli 2008 :

Ik heb de eer het geachte lid als volgt te antwoorden :

a) In uitvoering van artikel 6 van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut moeten de jaarrekeningen van de parastatale instellingen van categorie A uiterlijk op 30 april overgemaakt worden aan de minister van FinanciŽn, die vervolgens de nodige exemplaren bezorgt aan het Rekenhof.

Het FAVV heeft sedert zijn oprichting zijn jaarrekeningen op volgende data overgemaakt aan de minister van FinanciŽn :

2002 op 25 januari 2003;

2003 op 5 januari 2005;

2004 op 6 februari 2006;

2005 op 14 december 2006;

2006 op 5 maart 2008.

Het laattijdig overmaken van de rekeningen vanaf 2003 wordt in de eerste plaats veroorzaakt door het feit dat de limietdatum van 30 april in de praktijk niet kan gerespecteerd worden. Om praktische redenen kunnen de jaarrekeningen pas eind maart van het daarop volgende jaar afgesloten worden : er moet immers gewacht worden op de boeking van de laatste facturen, betalingen en ontvangsten die nog betrekking hebben op het betreffende jaar.

Vervolgens moet de externe revisor de nodige tijd krijgen om de rekeningen te controleren, bijkomende informatie op te vragen en zijn bevindingen neer te schrijven in zijn verslag dat aan de jaarrekening dient toegevoegd te worden.

Daarna volgen de validering van de jaarrekeningen door het management en door de minister.

Iedere vertraging in de bovenvermelde fases brengt de timing verder in het gedrang. In de daaropvolgende vakantieperiode is het ook moeilijk om de vereiste goedkeuringen op elkaar te doen aansluiten.

De regeringswissel na de zomervakantie van 2007 bracht voor dat jaar een bijkomende vertraging met zich mee.

b) Uit wat hier vooraf gaat, wordt duidelijk dat niet ťťn iemand verantwoordelijk gesteld worden voor het laattijdig indienen van de rekeningen. Zoals hierboven uiteengezet heeft dit vooral te maken met een opeenvolging van vertragende factoren.

c) Er werden bijgevolg geen sancties getroffen tegen een of meerdere personen.

d) Het FAVV heeft wel maatregelen getroffen om in de toekomst dergelijke grote vertragingen in het neerleggen van de rekeningen te voorkomen. Zo werden met de revisor afspraken gemaakt over tussentijdse controles ter plaatse zodat de eindcontrole sneller kan gebeuren.

Ik zal de rekeningen van 2007 van het FAVV aldus tegen 31 juli aan de minister van FinanciŽn kunnen overmaken.