SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2018-2019 Zitting 2018-2019
________________
29 janvier 2019 29 januari 2019
________________
Question écrite n° 6-2340 Schriftelijke vraag nr. 6-2340

de Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)

van Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)

au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur

aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
________________
Loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football (loi football) - Personnes concernées par une interdiction de stade ou une sanction administrative - Nombre Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden (voetbalwet) - Personen die een stadionverbod of administratieve sanctie werd opgelegd- Aantal 
________________
houliganisme
manifestation sportive
sanction administrative
amende
statistique officielle
voetbalvandalisme
sportmanifestatie
administratieve sanctie
geldboete
officiële statistiek
________ ________
29/1/2019 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 )
27/2/2019 Antwoord
29/1/2019 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 )
27/2/2019 Antwoord
________ ________
Réintroduction de : question écrite 6-1715 Réintroduction de : question écrite 6-1715
________ ________
Question n° 6-2340 du 29 janvier 2019 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 6-2340 d.d. 29 januari 2019 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Le sport, la culture et les loisirs sont des compétences communautaires. Par conséquent, cette question porte sur une matière transversale.

1) Le ministre peut-il me dire combien de supporteurs d'équipes de football de première et de deuxième divisions se sont vu infliger une sanction prévue par la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football (loi football) au cours de la saison 2016-2017 ?

2) Parmi ces supporteurs, combien se sont vu infliger une amende administrative ?

3) Quel est le montant total des amendes administratives qui ont été infligées ?

4) Quel est le montant total des amendes qui ont été effectivement payées ?

5) Parmi les personnes ainsi sanctionnées, combien n'ont pas payé leur amende ?

6) Parmi ces supporteurs, combien se sont vu infliger une interdiction de stade ? Combien se sont vu infliger l'interdiction de stade maximale ?

 

Sport, Cultuur en vrije tijd zijn gemeenschapsbevoegdheden. Bijgevolg gaat deze vraag over een transversale aangelegenheid.

1) Kan de geachte minister mij meedelen hoeveel supporters van voetbalploegen uit eerste en tweede klasse een sanctie opliepen ingevolge de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden (voetbalwet), en dit tijdens het seizoen 2016-2017 ?

2) Hoeveel onder hen kregen een administratieve geldboete ?

3) Wat was het totale bedrag aan opgelegde administratieve geldboetes ?

4) Wat is het totale bedrag aan boetes dat effectief werd betaald ?

5) Hoeveel van deze bestrafte personen betaalde zijn boete niet ?

6) Hoeveel onder hen kregen een stadionverbod ? Hoeveel onder hen kreeg het maximum stadionverbod ?

 
Réponse reçue le 27 février 2019 : Antwoord ontvangen op 27 februari 2019 :

1,2 et 3) Au cours de la saison footballistique 2016-2017, 1 169 personnes ont été sanctionnées. Une amende a été infligée à 1 081 personnes, associée ou non à une interdiction de stade. Cela représente un montant total de 535 400 euros.

4 et 5) Pour ce qui concerne le recouvrement des amendes, aucun chiffre n’est consigné par saison footballistique. L’année comptable n’équivaut pas à la saison footballistique mais à l’année civile. Certaines amendes sont effectivement payées immédiatement mais dans bon nombres de dossiers un plan de paiement est accordé. Ce plan de paiement peut s’étaler sur plusieurs mois voire année. Lors de chaque année comptable des montants sont récupérés pour des amendes prononcées lors des années civiles précédentes. Les paiements des amendes se chevauchent donc en partie sur les années comptables successives. En 2017, une partie non négligeable des montants perçus trouvent leur origine dans les années précédentes. Ce fait, cumulé à un nombre de paiement historiquement élevé, a eu pour résultat que le chiffre des recettes en 2017 était presque identique au nombre d'amendes infligées cette année-là. 535 400 euros d'amendes ont été infligées et 10 130 euros d'amendes étaient encore ouvertes lors de cet exercice comptable. Ce sont des dossiers :

– soit encore en plan de paiement ;

– soit en recouvrement forcé chez l’huissier ;

– soit en règlement collectif de dette ;

– soit la personne est radiée d’office et aucune nouvelle adresse n’a encore été trouvée ;

– soit le dossier n’est pas encore exécutoire.

6) Au cours de la saison 2016-2017, la Cellule football a imposé 1 115 interdictions de stade, dont une interdiction de stade de 4,5 ans pour 4 supporters. Le maximum légal de 5 ans n'a pas été imposé.

1, 2 en 3) In de loop van het voetbalseizoen 2016-2017 werden er door de Voetbalcel 1 169 personen gesanctioneerd. Een geldboete werd opgelegd aan 1 081 personen, dat al dan niet in combinatie met een stadionverbod. Het ging om een totaalbedrag aan geldboetes van 535 400 euro.

4 en 5) Betreft de inning van de geldboetes worden er geen cijfers per voetbalseizoen bijgehouden. Het boekhoudkundig boekjaar loopt niet parallel met het voetbalseizoen, maar wel met het kalenderjaar. Bepaalde geldboetes worden daadwerkelijk onmiddellijk betaald, maar in heel wat dossiers wordt een afbetalingsplan toegekend dat kan worden gespreid over verschillende maanden of zelfs jaren. Ieder boekjaar worden dus eveneens nog inningen gedaan van geldboetes die werden opgelegd in voorgaande kalenderjaren. Betalingen van boetes afkomstig uit opeenvolgende boekjaren, lopen dus als het ware deels in elkaar over. Ook in 2017 werden nog heel wat inningen gedaan die hun oorsprong vinden in voorgaande jaren. Dit feit, alsook een historisch hoog betaalpercentage, heeft in 2017 er in geresulteerd dat het cijfer van de ontvangsten quasi exact even hoog lag als het aantal geldboetes dat in dat jaar werd uitgesproken. 535 400 euro aan boetes werd opgelegd en 10 130 euro aan boetes stonden dat boekjaar nog open. Dit zijn dossiers:

– waarbij het afbetalingsplan nog lopende is;

– die het voorwerp uitmaken van een gedwongen invordering bij de deurwaarder;

– die het voorwerp uitmaken van een collectieve schuldenregeling;

– waarbij de persoon ambtshalve geschrapt wordt en nog geen nieuw adres werd gevonden;

– of waarbij het dossier nog niet uitvoerbaar is.

6) In het seizoen 2016-2017 werden er door de Voetbalcel 1 115 stadionverboden opgelegd, met voor 4 supporters een stadionverbod van 4,5 jaar. Het wettelijke maximum van 5 jaar werd niet opgelegd.