SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2018-2019 Zitting 2018-2019
________________
17 octobre 2018 17 oktober 2018
________________
Question écrite n° 6-1998 Schriftelijke vraag nr. 6-1998

de Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)

van Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)

au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale

aan de minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
________________
Clubs de football - Blanchiment d'argent - Radioscopie - Répression aux Pays-Bas - Politique belge - Rôle éventuel de l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA) et de la Cellule de traitement des informations financières Voetbalclubs - Witwaspraktijken - Doorlichting - Handhaving in Nederland - Beleid in België - Mogelijke rol van de Autoriteit voor financiële diensten en markten (FSMA) en van de Cel voor financiële informatieverwerking 
________________
sport professionnel
organisation sportive
blanchiment d'argent
Financial Services and Markets Authority
Pays-Bas
fraude
corruption
beroepssport
sportorganisatie
witwassen van geld
Financial Services and Markets Authority
Nederland
fraude
corruptie
________ ________
17/10/2018 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 15/11/2018 )
9/12/2018 Dossier gesloten
17/10/2018 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 15/11/2018 )
9/12/2018 Dossier gesloten
________ ________
Réintroduite comme : question écrite 6-2234 Réintroduite comme : question écrite 6-2234
________ ________
Question n° 6-1998 du 17 octobre 2018 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 6-1998 d.d. 17 oktober 2018 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

La Nederlandsche Bank (DNB) a mené une enquête approfondie sur le blanchiment d'argent et d'autres risques touchant le football professionnel. S'en est suivie une série de recommandations adressées aux intermédiaires financiers et aux fiduciaires.

Selon la DNB, de gros risques de blanchiment d'argent pèsent sur les matchs truqués et le paiement de redevances, transferts et droits de diffusion.

La DNB va examiner quels types de blanchiment d'argent on rencontre dans le monde du football et vérifier si les banques et les fiduciaires font le nécessaire pour ne pas y être impliquées.

Cette question concerne une matière transversale communautaire. Les Communautés sont en effet compétentes pour les matières personnalisables comme la culture et le sport. La répression du blanchiment d'argent et le contrôle des banques sont en revanche une compétence fédérale.

Je souhaiterais vous poser les questions suivantes :

1) Que vous inspire l'annonce selon laquelle la Nederlandsche Bank estime nécessaire de passer au crible la situation du secteur du football dans les banques et fiduciaires en raison des risques importants de blanchiment d'argent qui pèsent sur les matchs truqués et le paiement de redevances, transferts et droits de diffusion ? Êtes-vous disposé à demander à l'Autorité des services et marchés financiers (Financial Services and Markets Authority - FSMA) ou à la Cellule de traitement des informations financières, en concertation avec les Communautés, qu'elles procèdent également à un tel examen ? Dans l'affirmative, pouvez-vous expliquer concrètement quelles démarches vous comptez entreprendre et quand ? Dans la négative, pourquoi ? Pourquoi pensez-vous que les risques de blanchiment d'argent pesant sur les matchs truqués et le paiement de redevances, transferts et droits de diffusion dans le football sont moins importants, et sur quoi vous basez-vous ?

2) De combien de dossiers le parquet a-t-il été saisi au cours de ces trois dernières années en ce qui concerne les pratiques de blanchiment d'argent intervenant dans le cadre de matchs truqués et du paiement de redevances, transferts et droits de diffusion dans le secteur du football ?

3) Pouvez-vous expliquer en détail quels efforts politiques vous prévoyez pour préserver le football du blanchiment d'argent qui intervient dans le cadre de matchs truqués et du paiement de redevances, transferts et droits de diffusion ?

 

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een uitgebreid onderzoek gevoerd naar witwaspraktijken en andere risico's in het betaalde voetbal. Hieruit volgde een rits aan aanbevelingen gericht aan de financiële tussenpersonen en de trustkantoren.

Volgens DNB bestaan er grote risico's op witwaspraktijken rond matchfixing en betalingen van royalty's, transfers en uitzendrechten.

DNB gaat onderzoeken welke soorten van witwassen er voorkomen in het voetbal en of banken en trustkantoren voldoende doen om er niet bij betrokken te worden.

Deze vraag betreft een transversale aangelegenheid met de Gemeenschappen. De Gemeenschappen zijn immers bevoegd voor de persoonsgebonden aangelegenheden zoals cultuur en sport. De handhaving inzake het witwassen en het toezicht op de banken is dan weer een federale aangelegenheid.

Graag had ik u volgende vragen voorgelegd :

1) Hoe reageert u op de aankondiging dat de Nederlandsche Bank het nodig acht om specifiek de voetbalsector door te lichten binnen de banken en de trustkantoren vanwege de grote risico's op witwaspraktijken rond matchfixing en betalingen van royalty's, transfers en uitzendrechten ? Bent u bereid, in samenspraak met de Gemeenschappen een gelijkaardige vraag te richten aan respectievelijk de Autoriteit voor financiële diensten en markten (Financial Services and Markets Authority - FSMA) of de Cel voor financiële informatieverwerking ? Zo ja, kan u concreet toelichten welke stappen u wanneer gaat zetten ? Zo neen, waarom niet ? Waarom meent u dat de risico's op witwaspraktijken rond matchfixing en betalingen van royalty's, transfers en uitzendrechten in het voetbal minder groot zijn en waarop baseert u dat ?

2) Hoeveel dossiers zijn er de jongste drie jaar door het parket aanhangig gemaakt in verband met witwaspraktijken rond matchfixing en betalingen van royalty's, transfers en uitzendrechten in het voetbal ?

3) Kan u gedetailleerd toelichten welke beleidsinspanningen u voorziet om de voetbalsport te vrijwaren van witwaspraktijken rond matchfixing en betalingen van royalty's, transfers en uitzendrechten ?