SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2012-2013 Zitting 2012-2013
________________
19 avril 2013 19 april 2013
________________
Question écrite n° 5-8767 Schriftelijke vraag nr. 5-8767

de Elke Sleurs (N-VA)

van Elke Sleurs (N-VA)

à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
________________
Le personnel du Fonds des accidents médicaux Het personeel bij het Fonds voor Medische Ongevallen 
________________
Fonds des accidents médicaux
Institut national d'assurance maladie-invalidité
mobilité de la main-d'oeuvre
statistique officielle
travailleur détaché
Fonds voor medische ongevallen
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
mobiliteit van arbeidskrachten
officiële statistiek
gedetacheerd werknemer
________ ________
19/4/2013 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode
19/4/2013 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode
________ ________
Requalification de : demande d'explications 5-3151 Requalification de : demande d'explications 5-3151
________ ________
Question n° 5-8767 du 19 avril 2013 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 5-8767 d.d. 19 april 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Le 29 juin 2012, je vous ai posé une question écrite (5-6627) en vue d'obtenir davantage de données sur la politique du personnel du Fonds des accidents médicaux.

La loi du 31 mars 2010 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé a créé le Fonds des accidents médicaux.

Certains membres du personnel de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI) ont été mis à disposition du Fonds.

Je souhaiterais que la ministre réponde aux questions suivantes.

1) Combien de personnes l'INAMI a-t-il mises à la disposition du Fonds (par rôle linguistique et fonction) ?

2) Ces personnes ont-elles eu la possibilité de réintégrer leur ancienne fonction à l'INAMI ?

3) Combien de personnes ont-elles choisi de réintégrer un service central de l'INAMI ?

 

Reeds op 29 juni 2012 diende ik een schriftelijke vraag (5-6627) in om meer gegevens te ontvangen over het personeelsbeleid bij het Fonds voor Medische Ongevallen.

Met de wet van 31 maart 2010 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg werd het Fonds voor medische ongevallen opgericht.

Vanuit het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) werden een aantal personen ter beschikking gesteld van het Fonds.

Graag had ik van de geachte minister een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel personeelsleden stelde het RIZIV ter beschikking van het Fonds (per taalrol en functie) ?

2) Kregen deze personen de mogelijkheid om terug te keren naar hun vorige functie bij het RIZIV ?

3) Hoeveel personeelsleden kozen ervoor om terug te keren naar een kerndienst van het RIZIV?