SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2012-2013 Zitting 2012-2013
________________
12 avril 2013 12 april 2013
________________
Question écrite n° 5-8709 Schriftelijke vraag nr. 5-8709

de Helga Stevens (N-VA)

van Helga Stevens (N-VA)

à la ministre de la Justice

aan de minister van Justitie
________________
Factures des experts en médecine légale - Appréciation du SPF Justice - Critères, procédure et délai de traitement de l'appréciation - Chiffres - Délai de traitement période 2008-2012 Facturen forensische experts - Beoordeling door FOD Justitie - Criteria, procedure en behandelingstermijn van beoordeling - Cijfers behandelingstermijn periode 2008-2012 
________________
médecine légale
frais de justice
forensische geneeskunde
gerechtskosten
________ ________
12/4/2013Verzending vraag
28/4/2014Einde zittingsperiode
12/4/2013Verzending vraag
28/4/2014Einde zittingsperiode
________ ________
Lien avec une autre question : question écrite 5-8710 Lien avec une autre question : question écrite 5-8710
________ ________
Question n° 5-8709 du 12 avril 2013 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 5-8709 d.d. 12 april 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

D'étranges plaintes m'ont été adressées lors des contacts que j'ai eus avec des experts en médecine légale.

Plusieurs mois après avoir pratiqué leur examen, certains médecins sont confrontés à des fonctionnaires qui n'acceptent de les rembourser que partiellement. Ces fonctionnaires ne sont pourtant pas médecins et leurs motifs semblent purement budgétaires et sans respect de la nature scientifique de la mission du médecin. Il va de soi que cela engendre des frustrations.

Je souhaitais dès lors obtenir une réponse aux questions suivantes :

1) Sur la base de quels critères les fonctionnaires du service des frais de justice du SPF Justice décident-ils que les états d'honoraires/factures des experts en médecine légale sont corrects ou non ?

2) Quelle est la procédure à suivre par les fonctionnaires du service des frais de justice s'ils estiment que les états d'honoraires/factures ne sont pas justifiés ou pas corrects ?

3) Dans quel délai les fonctionnaires du service des frais de justice sont-ils tenus de faire savoir aux médecins légistes que leur état d'honoraires/facture n'est pas correct ou justifié ? Où cela est-il précisé ?

4) Quel est, en moyenne, le délai dans lequel le service des frais de justice traite les états d'honoraires/factures des médecins ? Quel a été le délai de traitement le plus long ? Quel a été le plus court ? Cela, pour toute la période allant de 2008 à 2012 ainsi que sur une base annuelle pour cette même période.

 

Uit mijn contacten met experts in de forensische geneeskunde kwamen vreemde klachten naar boven.

Artsen die hun onderzoek doen, worden maanden nadien geconfronteerd met een ambtenarij die maar gedeeltelijk wil terugbetalen. Echter, die ambtenaren zijn geen medici en hun motieven lijken louter budgettair en zonder respect voor de wetenschappelijke aard van de opdracht van de arts. Dit zorgt vanzelfsprekend voor frustraties.

Daarom had ik graag een antwoord op de volgende vragen:

1) Aan de hand van welke criteria bepalen de ambtenaren van de dienst gerechtskosten van de FOD justitie of ingediende kostenstaten/facturen van dokters in de forensische geneeskunde al dan niet correct zijn?

2) Wat zijn de instructies/wat is de procedure voor de ambtenaren van de dienst gerechtskosten indien zij kostenstaten/facturen beoordelen als niet-gerechtvaardigd of niet correct?

3) Binnen welk termijn moeten de ambtenaren van de dienst gerechtskosten aan de betrokken wetsdokters laten weten dat hun kostenstaat/factuur als niet correct of gerechtvaardigd werd beoordeeld? Waar staat dat bepaald?

4) Wat is de gemiddelde termijn waarbinnen de dienst gerechtskosten de kostenstaten/facturen van dokters in de forensische geneeskunde behandelt? Wat was de langste behandelingstermijn? En de kortste? Dit zowel voor de hele periode 2008-2012 als op jaarbasis voor diezelfde periode.