SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2012-2013 Zitting 2012-2013
________________
20 février 2013 20 februari 2013
________________
Question écrite n° 5-8230 Schriftelijke vraag nr. 5-8230

de Elke Sleurs (N-VA)

van Elke Sleurs (N-VA)

au premier ministre

aan de eerste minister
________________
Médicaments en hospitalisation de jour De geneesmiddelen in daghospitalisatie 
________________
médicament
cancer
établissement hospitalier
frais d'hospitalisation
geneesmiddel
kanker
ziekenhuis
kosten voor ziekenhuisopname
________ ________
20/2/2013Verzending vraag
14/3/2013Antwoord
20/2/2013Verzending vraag
14/3/2013Antwoord
________ ________
Requalification de : demande d'explications 5-3009
Aussi posée à : question écrite 5-8229
Requalification de : demande d'explications 5-3009
Aussi posée à : question écrite 5-8229
________ ________
Question n° 5-8230 du 20 février 2013 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 5-8230 d.d. 20 februari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Actuellement on effectue de nombreuses chimiothérapies en hôpital de jour.

Ce genre de médicaments oncologiques sont souvent disponibles en petits flacons, dont le contenu n'est pas toujours totalement utilisé. Il serait dès lors avisé de centraliser les préparations pour éviter autant que possible des pertes.

Dans ce cadre il serait également conseillé de rendre les bonnes pratiques de fabrication (BPF) obligatoires.

J'aimerais que la ministre réponde aux questions suivantes :

1) Que pensez-vous de la centralisation des préparations, par exemple des produits oncologiques ?

2) Que pensez-vous d'une future obligation de respect des « bonnes pratique de fabrication » (BPF) pour ces préparations , Prévoyez-vous un financement à cet effet ?

 

In daghospitalisatie wordt tegenwoordig al veel chemotherapie gegeven.

Dergelijke oncologische geneesmiddelen zijn vaak beschikbaar in kleine vials, waarvan de hoeveelheid niet steeds wordt opgebruikt. Het zou daarom goed zijn de bereidingen te centraliseren om zoveel mogelijk verlies te voorkomen.

In dat kader zou het ook aangeraden zijn om GMP condities verplicht te maken.

Graag had ik van de geachte minister een antwoord op de volgende vragen:

1) Wat is uw visie met betrekking tot de centralisatie van bereidingen, bijvoorbeeld van oncologische producten?

2) Wat is uw visie omtrent een toekomstige verplichting van "Good Manufacturing Practices" (GMP) condities voor deze bereidingen? Voorziet u in enige financiering hiervoor?

 
Réponse reçue le 14 mars 2013 : Antwoord ontvangen op 14 maart 2013 :

Je renvoie à la réponse de la ministre de la Santé publique, à qui la question a également été posée.

Ik verwijs naar het antwoord van de minister van Volksgezondheid aan wie de vraag eveneens werd gesteld.