SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2012-2013 Zitting 2012-2013
________________
29 novembre 2012 29 november 2012
________________
Question écrite n° 5-7459 Schriftelijke vraag nr. 5-7459

de Wouter Beke (CD&V)

van Wouter Beke (CD&V)

à la ministre des Classes moyennes, des PME, des Indépendants et de l'Agriculture

aan de minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
________________
Calcul de la pension - Loi sur l’unité de carrière - Exécution - Application Berekening pensioenen - Wet eenheid van loopbaan - Uitvoering - Toepassing 
________________
régime de retraite
cumul de pensions
condition de la retraite
salarié
profession indépendante
pensioenregeling
cumuleren van pensioenen
pensioenvoorwaarden
werknemer in loondienst
zelfstandig beroep
________ ________
29/11/2012 Verzending vraag
19/12/2012 Antwoord
29/11/2012 Verzending vraag
19/12/2012 Antwoord
________ ________
Aussi posée à : question écrite 5-7458 Aussi posée à : question écrite 5-7458
________ ________
Question n° 5-7459 du 29 novembre 2012 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 5-7459 d.d. 29 november 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Lorsqu'il apparaît dans un calcul de pension que l'unité de carrière de 45 ans est dépassée, on élimine les années les moins avantageuses pour ramener la pension à cette unité. Mais dans le cas d'une carrière mixte de salarié et d'indépendant, ce sont toujours les années les moins avantageuses en tant qu' indépendant qui sont éliminées, même si l'apport de pension en tant que salarié pour certaines années est moindre que celui des années les moins avantageuses en tant qu'indépendant. Par conséquent, une personne à la carrière mixte touchera une pension moindre pour la seule raison qu'elle a changé de statut.

Dans sa recommandation 2010/1, le Service de médiation Pensions évoque ce problème, alors que le parlement est intervenu, voici près d'une décennie, en modifiant la loi. C'est en effet en 2003 qu'a été adoptée la loi modifiant diverses dispositions relatives à la pension de retraite des travailleurs salariés et des indépendants compte tenu du principe de l'unité de carrière. Cette loi a modifié les régimes de pension des salariés et des indépendants de sorte que, quel que soit le régime, les années les moins avantageuses devraient être omises. La loi chargeait le gouvernement de prendre les arrêtés royaux d'exécution.

À ce jour, cette loi, adoptée à l'unanimité, n'est toujours pas exécutée : à défaut d'arrêtés d'exécution, les institutions de pension Inasti et ONP ne peuvent la mettre en œuvre.

Je souhaiterais savoir :

1) Quels étaient et quels sont les obstacles à l'exécution de cette loi ?

2) Quand et comment pensez-vous prendre les actions nécessaires à cette exécution ?

3) En avez-vous déjà discuté avec votre collègue ministre ?

4) Quelle serait l'incidence sur cette loi de la suppression de l'unité de carrière comme annoncée dans l'accord de gouvernement ?

 

Wanneer bij de berekening van een pensioen blijkt dat de eenheid van loopbaan van 45 jaar overschreden werd, worden de minst voordelige jaren in mindering gebracht. Door deze handeling wordt het pensioen tot de eenheid teruggebracht. Maar bij een gemengde loopbaan als werknemer en als zelfstandige worden steeds de minst voordelige jaren als zelfstandige in mindering gebracht, zelfs wanneer de pensioenopbrengst als werknemer voor bepaalde jaren lager is dan de minst voordelige jaren als zelfstandige. Dit betekent dat iemand met een gemengde loopbaan een minder voordelig pensioen geniet enkel en alleen omwille van de verandering van statuut.

Dit pijnpunt werd in aanbeveling 2010/1 van de Ombudsdienst Pensioenen aangekaart. Terwijl dit parlement bijna tien jaar geleden actie ondernam door een wetswijziging goed te keuren. In 2003 werd namelijk de wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers en zelfstandigen met het oog op de uitvoering van het principe van de eenheid van loopbaan aangenomen. Deze wet wijzigde de pensioenstelsels van werknemers en zelfstandigen zodat, ongeacht het stelsel, steeds de minst voordelige jaren verwijderd zouden moeten worden. De regering kreeg de opdracht deze wet bij koninklijk besluit uit te voeren.

Tot op vandaag werd deze unaniem goedgekeurde wet nog altijd niet uitgevoerd. De pensioeninstellingen RSVZ en RVP kunnen ze immers niet uitvoeren bij gebrek aan koninklijke besluiten.

Mag ik u daarom vragen:

1) Wat de bezwaren waren en zijn om deze wet uit te voeren?

2) Wanneer en hoe denkt u actie te ondernemen om deze wet uit te voeren?

3) Hebt u dit probleem al besproken met uw collega minister?

4) Wat zouden de gevolgen van de in het regeerakkoord aangekondigde afschaffing van de eenheid van loopbaan zijn voor deze wet?

 
Réponse reçue le 19 décembre 2012 : Antwoord ontvangen op 19 december 2012 :

1) Ce dossier concerne les pensionnés qui dépassent le nombre maximum de 45 années de carrière professionnelle et dont la carrière est mixte.

Cette problématique me tient particulièrement à cœur et c'est d'ailleurs bien pour cette raison que j'ai pu obtenir du gouvernement des revalorisations successives de la pension des indépendants. La poursuite de ces revalorisations vers l’égalisation des montants de pension minimale entre salariés et indépendants est inscrite dans l’accord de gouvernement. Un pas supplémentaire sera effectué en ce sens en 2013 pour ce qui concerne les pensions au taux ménage.

La mise en œuvre de la loi du 11 mai 2003 en ce qui concerne le calcul des pensions mixtes n’a jusqu’à présent pas pu avoir lieu. Le principal obstacle à cette mise en œuvre est d’ordre administratif et est directement liée à la complexité des différents régimes de pensions. Le risque est que la procédure qui serait mise en œuvre conduise à de nombreux retards dans le traitement des demandes de pension. Les travaux menés entre l'Office national des pensions (ONP) et l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI) sous la précédente législature n’ont pas permis d’aboutir à une solution.

2-3-4) La volonté du gouvernement concernant les carrières mixtes et longues est désormais inscrite dans l’accord de gouvernement et va plus loin que la loi de 2003. Il s’agit de supprimer progressivement l’unité de carrière et donc de prendre en compte à terme un nombre d’années supérieures à 45.

De nombreux chantiers ont été ouverts et mis en œuvre en matière de pension. La suppression progressive de l’unité de carrière devra être envisagée très prochainement. Un groupe de travail entre mon cabinet et le cabinet de mon collègue le ministre des Pensions sera organisé dans de brefs délais afin d’envisager, avec les administrations compétentes, le coût budgétaire et les modalités d’une mise en œuvre dans le courant de la législature.

1) Dit dossier betreft de gepensioneerden die het maximale aantal van 45 loopbaanjaren overschrijden en van wie de loopbaan gemengd is.

Deze problematiek ligt me in het bijzonder na aan het hart en het is bovendien om deze reden dat ik van de regering achtereenvolgende verhogingen heb kunnen bekomen van het pensioen van de zelfstandigen. De nastreving van deze verhogingen in de richting van de gelijktrekking van de bedragen van het minimumpensioen tussen loontrekkenden en zelfstandigen is ingeschreven in het regeerakkoord. Een extra stap in deze zin zal worden genomen in 2013 voor wat betreft de gezinspensioenen.

De invoering van de wet van 11 mei 2003 inzake de berekening van de gemengde pensioenen heeft tot dusver nog niet kunnen plaatsvinden. De voornaamste hindernis voor deze invoering is van administratieve orde en heeft rechtstreeks te maken met de complexiteit van de verschillende pensioenstelsels. Het risico bestaat erin dat de procedure die zou worden ingevoerd, zou leiden tot talrijke vertragingen in de behandeling van pensioenaanvragen. De werken die werden uitgevoerd tussen de Rijksdienst voor pensioenen (RVP) en het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandige (RSVZ) onder de vorige legislatuur hebben niet geleid tot een oplossing.

2-3-4) De wil van de regering betreffende de gemengde en de lange loopbanen is voortaan ingeschreven in het regeerakkoord en gaat verder dan de wet van 2003. Het gaat om de geleidelijke schrapping van de eenheid van loopbaan en dus om de inaanmerkingneming op termijn van een aantal jaren dat hoger is dan 45.

Er werd veel op stapel gezet en ingevoerd inzake het pensioen. De progressieve schrapping van de eenheid van loopbaan zal er zeer binnenkort moeten komen. Een werkgroep tussen mijn kabinet en het kabinet van de minister van Pensioenen zal zo snel mogelijk worden georganiseerd om, samen met de bevoegde administraties, de budgettaire kost en de modaliteiten van een invoering in de loop van de legislatuur te bekijken.