SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2010-2011 Zitting 2010-2011
________________
16 décembre 2010 16 december 2010
________________
Question écrite n° 5-606 Schriftelijke vraag nr. 5-606

de Bert Anciaux (sp.a)

van Bert Anciaux (sp.a)

au secrétaire d'État à la Mobilité, adjoint au Premier Ministre

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
________________
Plaques minéralogiques commerciales - Abus et fraude - Contrôles - Nombre Commerciële kentekenplaten - Oneigenlijk gebruik en fraude - Controles - Aantallen 
________________
immatriculation de véhicule
fraude
registratie van een voertuig
fraude
________ ________
16/12/2010 Verzending vraag
22/2/2011 Herkwalificatie
16/12/2010 Verzending vraag
22/2/2011 Herkwalificatie
________ ________
Aussi posée à : question écrite 5-607
Requalifiée en : demande d'explications 5-571
Aussi posée à : question écrite 5-607
Requalifiée en : demande d'explications 5-571
________ ________
Question n° 5-606 du 16 décembre 2010 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 5-606 d.d. 16 december 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Il existe deux types de plaques minéralogiques commerciales pour les véhicules, à savoir les plaques « essai » et les plaques « marchand ». Elles sont mieux connues du grand public comme plaques « Z » ou « ZZ ». Ces plaques garage sont exemptées de la taxe d'immatriculation et de la taxe de mise en circulation.

Les véhicules dotés d'une plaque « marchand » peuvent seulement être prêtés ou loués à des clients qui ont mis leur voiture en réparation au garage et pour une durée maximale de sept jours.

On a adapté cette réglementation voici une dizaine d'années afin d'exclure les fraudes et les abus.

Depuis peu, on a cependant l'impression que l'utilisation de ce type de plaques minéralogiques s'est fortement accrue. Ce constat m'inspire les questions suivantes.

1. Le secrétaire d'État peut-il me dire combien de plaques commerciales (Z et ZZ) sont en circulation cette année ? Comment ce nombre a-t-il évolué ? Le secrétaire d'État peut-il, par exemple, me fournir une comparaison des chiffres pour les années 2000, 2005 et 2008 ? Ces chiffres font-ils apparaître certaines tendances ? Dans l'affirmative, lesquelles et quelles conclusions le secrétaire d'État en tire-t-il ?

2. Le secrétaire d'État peut-il m'éclairer sur les avantages et les conditions des plaques minéralogiques commerciales (Z et ZZ) ? Comment le contrôle de ces conditions est-il effectué et par qui ? Quels ont été jusqu'à présent les résultats de ces contrôles et à quelles mesures ou projets concrets ont-ils donné lieu ? Quelles sont les conséquences éventuelles de l'usage impropre de plaques commerciales ?

3. Le secrétaire d'État est-il au courant des fraudes possibles concernant l'utilisation de ces plaques commerciales ? Dans l'affirmative, peut-il fournir des explications ? Que fera-t-il pour lutter contre ces pratiques ?

 

Er bestaan twee soorten commerciële nummerplaten voor wagens, namelijk proefrittenplaten en handelaarsplaten. Bij het brede publiek zijn ze beter bekend als Z- of ZZ-platen. Dergelijke garageplaten worden vrijgesteld van de inschrijvingstaks en van de belasting op de inverkeerstelling (BIV).

Voertuigen met een "handelaarsplaat" mogen enkel uitgeleend of verhuurd worden aan klanten die hun auto ter herstelling in de werkplaats achterlaten en dit voor maximaal zeven dagen.

Een tiental jaar geleden heeft men deze regelgeving aangepast om fraude en oneigenlijk gebruik uit te sluiten.

Recente percepties geven echter aan dat het gebruik van dit soort nummerplaten sterk is toegenomen. Deze vaststelling noopt tot mij tot volgende vragen:

1. Kan de staatssecretaris mij meedelen hoeveel commerciële kentekenplaten (Z en ZZ) er dit jaar in omloop zijn? Hoe evolueerde deze aantallen, bijvoorbeeld via een vergelijking tussen de aantallen van de jaren 2000, 2005 en 2008? Wijzen die cijfers op bepaalde evoluties? Zo ja, welke en wat leidt hij hieruit af?

2. Kan hij mij informeren over de voordelen en de voorwaarden van de commerciële kentekenplaten (Z en ZZ)? Hoe is de controle op de deze voorwaarden georganiseerd en wie voert ze uit? Wat leverden deze controles tot nu toe op en welke beleidsmaatregelen volgden hierop of zijn concreet gepland? Wat zijn de mogelijke consequenties bij het oneigenlijke gebruik van commerciële kentekenplaten?

3. Is de staatssecretaris op de hoogte van mogelijke fraudepraktijken met betrekking tot het gebruik van deze commerciële kentekenplaten? Zo ja, kan hij dit duiden? Wat zal hij ondernemen om deze praktijken aan te pakken?