SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2011-2012 Zitting 2011-2012
________________
25 novembre 2011 25 november 2011
________________
Question écrite n° 5-3795 Schriftelijke vraag nr. 5-3795

de Karl Vanlouwe (N-VA)

van Karl Vanlouwe (N-VA)

à la ministre de l'Intérieur

aan de minister van Binnenlandse Zaken
________________
La politique de sécurité de la commune de Molenbeek Het veiligheidsbeleid van de gemeente Molenbeek 
________________
sécurité publique
Région de Bruxelles-Capitale
police locale
gardien de la paix
commune
délinquance
criminalité
openbare veiligheid
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
gemeentepolitie
gemeenschapswacht
gemeente
misdadigheid
criminaliteit
________ ________
25/11/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten
25/11/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten
________ ________
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1113
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4316
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1113
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4316
________ ________
Question n° 5-3795 du 25 novembre 2011 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 5-3795 d.d. 25 november 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

À la suite des réponses de la ministre en séance plénière du 16 juin dernier, je souhaite aborder plus en détail la situation de la sécurité à Molenbeek-St-Jean.

La régression de la commune de Molenbeek et l'insécurité pour les entreprises qui y ont leurs activités continuent à susciter beaucoup d'émoi. La ministre reconnaît que la sécurité en rue à Molenbeek présente de sérieuses lacunes et elle a à maintes reprises offert des renforts aux services de police. Selon ses propres dires, malgré cette implication du niveau fédéral, la commune fait très peu de cas de cette proposition de soutien. Elle a indiqué que la commune ignore carrément ses propositions. Elle parle de 45 agents transférés du niveau fédéral vers le niveau local; le bourgmestre parle de cinq agents.

La ministre a fait les propositions suivantes :

Renforcement des effectifs de la zone de police locale au moyen de 45 policiers détachés.

Octroi de crédits de recrutement supplémentaires

Envoi de patrouilles de la police de la navigation dans le quartier maritime depuis le canal.

Détachement à Molenbeek des cinquante prochains diplômés. Une demande de la commune à ce sujet serait traitée en priorité.

Voici mes questions :

Chaque année, la commune reçoit 600 000 euros pour les contrats de prévention et les gardiens de la paix. Que fait-elle avec cet argent ? Y a-t-il un contrôle de l'usage correct de celui-ci ?

À combien s'élèvent les crédits de recrutement supplémentaires ?

Dans quelle mesure, en sa qualité de ministre de l'Intérieur, la ministre peut-elle davantage stimuler la commune à utiliser les forces de police supplémentaires offertes aux zones de police bruxelloises pour leur permettre de prendre leurs responsabilités ?

Quelle contribution la police de la navigation pourrait-elle offrir à la situation de la sécurité à Molenbeek ?

Est-il suffisamment question à Molenbeek d'une politique de sécurité intégrée en concertation avec le niveau fédéral ?

L'introduction d'une zone de police unifiée dans les dix-neuf communes de Bruxelles constituerait-elle un progrès pour la sécurité dans certains quartiers bruxellois ?

 

Naar aanleiding van uw antwoorden in de plenaire zittingen van 16 juni wens ik verder de veiligheidssituatie in Sint-Jans-Molenbeek aan te kaarten.

De achteruitgang van de gemeente Molenbeek en de onveiligheid voor bedrijven die daar actief zijn blijft voor commotie zorgen. U erkent dat er serieuze tekortkomingen zijn inzake veiligheid op straat in Molenbeek en u heeft daarvoor herhaaldelijk versterkingen voor de politiediensten aangeboden. Desalniettemin deze betrokkenheid vanwege het federale niveau doet de gemeente weinig met deze voorgedragen steun, aldus uw eigen woorden. U zei dat de gemeente uw voorstellen ronduit negeert. U heeft het over 45 agenten die van het federale naar het lokale niveau werden overgedragen, de lokale burgemeester over vijf.

Zo werd door U voorgesteld:

een versterking van de politiemacht met 45 afgedeelden om de lokale zone te versterken,

extra rekruteringskredieten,

patrouilles van de zeevaartpolitie vanop het kanaal in de maritieme wijk en;

dat ook de eerstkomende vijftig afgestudeerden naar Molenbeek worden gedetacheerd. Deze aanvraag zou zelf prioriteit krijgen, indien de gemeente deze moest doen.

Mijn vragen aan de minister zijn:

" Jaarlijks krijgt de gemeente 600.000 Euro ter beschikking voor preventiecontracten en gemeenschapswachten. Wat gebeurt er met dit geld? Is er controle op de correcte besteding?

" Hoeveel bedragen de extra rekruteringskredieten?

" In welke mate kan U als minister van Binnenlandse Zaken de gemeente sterker aansporen gebruik te maken van de extra aangeboden politiekrachten in de Brusselse politiezones om hun verantwoordelijkheid te nemen?

" Welke inbreng zou de zeevaartpolitie kunnen bieden aan de veiligheidssituatie in Molenbeek?

" Is er in Molenbeek voldoende sprake van een geïntegreerd veiligheidsbeleid in overleg met het federale niveau?

" Zou de invoering van een ééngemaakte politiezone in Brussel over de 19 gemeenten heen een vooruitgang betekenen voor de veiligheid in bepaalde Brusselse wijken?