Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4316

van Karl Vanlouwe (N-VA) d.d. 23 december 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken

Het veiligheidsbeleid van de gemeente Molenbeek

openbare veiligheid
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
gemeentepolitie
gemeenschapswacht
gemeente
misdadigheid
criminaliteit

Chronologie

23/12/2011Verzending vraag
26/10/2012Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3795

Vraag nr. 5-4316 d.d. 23 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Naar aanleiding van uw antwoorden in de plenaire zittingen van 16 juni wens ik verder de veiligheidssituatie in Sint-Jans-Molenbeek aan te kaarten.

De achteruitgang van de gemeente Molenbeek en de onveiligheid voor bedrijven die daar actief zijn blijft voor commotie zorgen. U erkent dat er serieuze tekortkomingen zijn inzake veiligheid op straat in Molenbeek en u heeft daarvoor herhaaldelijk versterkingen voor de politiediensten aangeboden. Desalniettemin deze betrokkenheid vanwege het federale niveau doet de gemeente weinig met deze voorgedragen steun, aldus uw eigen woorden. U zei dat de gemeente uw voorstellen ronduit negeert. U heeft het over 45 agenten die van het federale naar het lokale niveau werden overgedragen, de lokale burgemeester over vijf.

Zo werd door U voorgesteld:

een versterking van de politiemacht met 45 afgedeelden om de lokale zone te versterken,

extra rekruteringskredieten,

patrouilles van de zeevaartpolitie vanop het kanaal in de maritieme wijk en;

dat ook de eerstkomende vijftig afgestudeerden naar Molenbeek worden gedetacheerd. Deze aanvraag zou zelf prioriteit krijgen, indien de gemeente deze moest doen.

Mijn vragen aan de minister zijn:

" Jaarlijks krijgt de gemeente 600.000 Euro ter beschikking voor preventiecontracten en gemeenschapswachten. Wat gebeurt er met dit geld? Is er controle op de correcte besteding?

" Hoeveel bedragen de extra rekruteringskredieten?

" In welke mate kan U als minister van Binnenlandse Zaken de gemeente sterker aansporen gebruik te maken van de extra aangeboden politiekrachten in de Brusselse politiezones om hun verantwoordelijkheid te nemen?

" Welke inbreng zou de zeevaartpolitie kunnen bieden aan de veiligheidssituatie in Molenbeek?

" Is er in Molenbeek voldoende sprake van een geïntegreerd veiligheidsbeleid in overleg met het federale niveau?

" Zou de invoering van een ééngemaakte politiezone in Brussel over de 19 gemeenten heen een vooruitgang betekenen voor de veiligheid in bepaalde Brusselse wijken?

Antwoord ontvangen op 26 oktober 2012 :

In het kader van de strategische veiligheids- en preventieplannen beschikt de gemeente Sint-Jans-Molenbeek momenteel over een jaarlijkse subsidie van 600 400 euro. Net zoals in 101 andere Belgische steden en gemeenten worden die plannen opgesteld op basis van een samenwerking tussen de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken en de desbetreffende gemeente.  

Aan dit bedrag wordt nog 59 901,78 euro, specifiek bestemd voor de Gemeenschapswachten, toegevoegd.  

In het kader van het strategisch veiligheids- en preventieplan van Sint-Jans-Molenbeek worden diverse acties en projecten gevoerd die verband houden met de volgende fenomenen : diefstal van en uit voertuigen, gauwdiefstal, winkeldiefstal, intrafamiliaal geweld, geweld tijdens openbare evenementen, jeugdcriminaliteit, schoolverzuim, drugsgerelateerde overlast, maatschappelijke overlast.  

Die fenomenen werden door de gemeente (uit de lijst met fenomenen zoals vermeld in het ministerieel besluit van 15 januari 2007 betreffende de strategische plannen) uitgekozen op basis van de Lokale Veiligheidsdiagnostiek die de gemeente, zowel op socio-economisch vlak als op vlak van de veiligheidsgegevens, in kaart brengt.   

Op het terrein voeren de Gemeentelijke Preventiedienst en diverse partners acties en projecten.

Die worden onderworpen aan een jaarlijkse evaluatie, zowel op financieel als op strategisch vlak. Die evaluatie wordt uitgevoerd door de ambtenaren van de FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Veiligheid en Preventie. 

Er wordt ook een regelmatige financiële controle uitgevoerd met betrekking tot de twee subsidies die gewoonlijk «  Gemeenschapswacht 90 » en  « Gemeenschapswacht 346 » worden genoemd en die voornamelijk bestemd zijn voor het kledingsfonds (paarse uniformen) en voor de opleidingen van de gemeenschapswachten. " 

Sinds mijn aantreden als minister van Binnenlandse Zaken eind 2011, ervaar ik dat de politiezone Brussel West, waarvan de gemeente Molenbeek deel uitmaakt, wel degelijk inspanningen levert om efficiënt samen te werken met de overige vijf Brusselse politiezones en met de federale politie.  

De Federale Scheepvaartpolitie (SPN) is belast met de gespecialiseerde politiezorg op haar specifiek terrein. Dat geldt evenzeer op het kanaal in de maritieme wijk te Brussel als op andere bevaarbare waterlopen in ons land.