SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2011-2012 Zitting 2011-2012
________________
8 novembre 2011 8 november 2011
________________
Question écrite n° 5-3650 Schriftelijke vraag nr. 5-3650

de Elke Sleurs (N-VA)

van Elke Sleurs (N-VA)

à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
________________
Allocation d'invalidité - Résidence à l'étranger - Chiffres Invaliditeitsuitkering - Verblijfplaats in het buitenland - Cijfers 
________________
assurance d'invalidité
Belges à l'étranger
statistique officielle
répartition géographique
répartition par sexe
invaliditeitsverzekering
Belgen in het buitenland
officiële statistiek
geografische spreiding
verdeling naar geslacht
________ ________
8/11/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten
8/11/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten
________ ________
Réintroduite comme : question écrite 5-4262 Réintroduite comme : question écrite 5-4262
________ ________
Question n° 5-3650 du 8 novembre 2011 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 5-3650 d.d. 8 november 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

En application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 et de ses arrêtés d'application, une allocation d'invalidité est « exportable » à l'étranger. En vertu de l'article 15 du règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5°, de la loi susmentionnée, la personne en incapacité de travail doit informer de son déménagement le médecin-conseil de sa mutuelle. En principe, celle-ci dispose donc de données correctes et actuelles sur l'adresse de l'intéressé.

Je souhaiterais une réponse aux questions suivantes :

1) Durant les cinq dernières années pour lesquelles des chiffres sont disponibles, combien de bénéficiaires d'une allocation d'invalidité résidaient-ils officiellement dans un pays autre que la Belgique ? Je souhaiterais une ventilation par année, par pays de résidence officielle, par sexe et par statut du bénéficiaire (chef de ménage, isolé ou cohabitant). Dans combien de cas s'agissait-il d'un ouvrier, d'un indépendant ou d'un employé ?

2) Durant les cinq dernières années pour lesquelles des chiffres sont disponibles, quel était l'âge moyen du bénéficiaire d'une allocation d'invalidité résidant officiellement dans un pays autre que la Belgique ? Je souhaiterais une ventilation par pays de résidence. Dans combien de cas s'agissait-il d'un ouvrier, d'un indépendant ou d'un employé ?

3) Durant les cinq dernières années pour lesquelles des chiffres sont disponibles, quel est le montant de l'allocation versée aux invalides résidant à l'étranger ? Je souhaiterais une ventilation par pays de résidence officielle, par sexe et par statut du bénéficiaire (chef de ménage, isolé ou cohabitant). Dans combien de cas s'agissait-il d'un ouvrier, d'un indépendant ou d'un employé ?

 

In toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 en haar uitvoeringsbesluiten, is een invaliditeitsuitkering "exporteerbaar" naar het buitenland. Krachtens artikel 15 van de verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, 5° van de genoemde wet, moet de arbeidsongeschikte de adviserend geneesheer van zijn ziekenfonds in kennis stellen van de verandering van verblijfplaats. In principe beschikt het ziekenfonds dan ook over de correcte en actuele gegevens van de verblijfplaats van de invalide verzekerde.

Geachte minister, graag had ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel gerechtigden op een invaliditeitsuitkeringen hadden hun officiële verblijfplaats in een ander land dan België, in de afgelopen vijf jaar waarvoor cijfers beschikbaar zijn? Graag had ik deze cijfers opgesplitst verkregen per jaar en naar het land waar de gerechtigde zijn officiële woonplaats heeft. Is het mogelijk om deze cijfers verder op te splitsen naar geslacht en statuut van de gerechtigde (gezinshoofd, alleenstaande of samenwonende)? Hoe vaak betrof het een arbeider, een zelfstandige of een bediende?

2) Welke is de gemiddelde leeftijd van de gerechtigde op een invaliditeitsuitkering met een officiële verblijfplaats in een ander land dan België, voor de afgelopen vijf jaar waar cijfers voor beschikbaar zijn? Graag had ik deze cijfers opgesplitst verkregen per jaar, en naar het land waar de gerechtigde zijn officiële woonplaats heeft. Hoe vaak betrof het een arbeider, een zelfstandige of een bediende?

3) Wat was de hoogte van de uitkering, die werd uitgekeerd aan een invalide met een officiële verblijfplaats buiten België, in de afgelopen vijf jaar waarvoor cijfermateriaal beschikbaar is? Graag had ik deze cijfers opgesplitst verkregen naar het land waar de gerechtigde zijn officiële woonplaats heeft, naar geslacht en naar het statuut van de gerechtigde (gezinshoofd, alleenstaande of samenwonende). Hoe vaak betrof het een arbeider, een zelfstandige of een bediende?