SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2010-2011 Zitting 2010-2011
________________
30 septembre 2011 30 september 2011
________________
Question écrite n° 5-3322 Schriftelijke vraag nr. 5-3322

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

van Yves Buysse (Vlaams Belang)

à la ministre de l'Intérieur

aan de minister van Binnenlandse Zaken
________________
Site internet du Service public fédéral Intérieur - Direction des élections - Élections communales 2012 - Inscription comme électeur Website Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - Directie Verkiezingen - Gemeenteraadsverkiezingen 2012 - Inschrijving als kiezer 
________________
élection locale
inscription électorale
ressortissant de l'UE
ressortissant étranger
registre d'état civil
vote obligatoire
site internet
gemeenteraadsverkiezing
inschrijving op de kiezerslijst
EU-onderdaan
buitenlandse staatsburger
bevolkingsregister
stemplicht
internetsite
________ ________
30/9/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten
30/9/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten
________ ________
Réintroduite comme : question écrite 5-4414 Réintroduite comme : question écrite 5-4414
________ ________
Question n° 5-3322 du 30 septembre 2011 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 5-3322 d.d. 30 september 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Depuis le 15 juillet de cette année, des informations sur les élections communales du 14 octobre 2012 figurent sur le site internet IBZ de la Direction des élections. Ainsi, l'Intérieur devance l'administration flamande pour la fourniture d'informations pertinentes sur ces élections.

En ce qui concerne l'inscription comme électeur pour les ressortissants européens et non européens qui séjournent dans notre pays, le site mentionne pour les deux groupes que : « ceux qui se sont inscrits pour les élections communales en 2000 ou 2006 ne doivent plus se réinscrire comme électeur pour les élections de 2012 ».

Voici mes questions :

1) Cela signifie-t-il que ces personnes sont mentionnées comme électeur dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers ?

2) Qu'en est-il si, entre-temps, elles ont déménagé vers une autre commune ?

3) Qu'en est-il si, entre-temps, elles ont quitté notre pays, temporairement ou non ?

4) En raison de leur inscription comme électeur, ces personnes sont-elles soumises à l'obligation de vote ? Peuvent-elles également se « désinscrire » comme électeur ?

5) De quelle manière contrôle-t-on si elles jouissent encore de leurs droits civils et politiques et si, dans l'intervalle, elles ne sont pas rendues coupables d'un délit dans leur pays d'origine ou dans un autre pays où elles ont résidé avant de venir habiter en Belgique ?

6) J'aimerais obtenir un aperçu par région du nombre actuel d'électeurs enregistrés , européens et non européens,.

 

Op de website IBZ-directie Verkiezingen vonden we vanaf 15 juli dit jaar informatie over de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012. Daarmee is Binnenlandse Zaken de Vlaamse administratie voor met het verstrekken van relevante informatie over die verkiezingen.

Wat betreft de inschrijving als kiezer voor EU- en niet-EU-burgers die in ons land verblijven, staat voor beide groepen op de webstek vermeld dat "degenen die zich ingeschreven hebben voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2000 of 2006 zich niet meer als kiezer moeten inschrijven voor de verkiezingen van 2012".

Onze vragen:

1) Betekent dit dat die mensen een vermelding als kiezer kregen in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister?

2) Wat indien zij ondertussen naar een andere gemeente zijn verhuisd?

3) Wat indien zij ondertussen ons land - al dan niet tijdelijk - hebben verlaten?

4) Zijn die mensen door hun inschrijving als kiezer onderworpen aan de kiesplicht? Kunnen zij zich ook opnieuw 'uitschrijven' als kiezer?

5) Op welke wijze wordt gecontroleerd of zij nog steeds hun burgerlijke en politieke rechten genieten en of zij zich in de tussenperiode niet hebben schuldig gemaakt aan een strafbaar feit in hun land van herkomst, of in een ander land waar zij hebben verbleven alvorens ze in België kwamen wonen?

6) Graag een overzicht van het aantal op dit ogenblik geregistreerde EU- en niet-EU-kiezers, per gewest.