SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2013-2014 Zitting 2013-2014
________________
11 mars 2014 11 maart 2014
________________
Question écrite n° 5-11222 Schriftelijke vraag nr. 5-11222

de Wilfried Vandaele (N-VA)

van Wilfried Vandaele (N-VA)

au vice-premier ministre et ministre de l'Économie, des Consommateurs et de la Mer du Nord

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
________________
la progression de plantes exogènes en milieu marin de oprukkende exoten in de zee 
________________
mer du Nord
espèce marine
équilibre écologique
Noordzee
mariene soort
ecologisch evenwicht
________ ________
11/3/2014Verzending vraag
28/4/2014Einde zittingsperiode
11/3/2014Verzending vraag
28/4/2014Einde zittingsperiode
________ ________
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4301 Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4301
________ ________
Question n° 5-11222 du 11 mars 2014 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 5-11222 d.d. 11 maart 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

La présence de plus en plus fréquente d'espèces animales et végétales exotiques, tant sur terre que dans les cours d'eau, a déjà souvent fait déjà l'objet de discussions et questions parlementaires.

Mais le problème se pose aussi en mer. Ainsi, le rapport MER (Milieu-Effectenrapport, rapport d'incidence sur l'environnement) élaboré dans le cadre du plan d’aménagement des espaces marins a mis en évidence que les socles en béton des éoliennes offshore favorisent la croissance des plantes exogènes.

Le Vlaams Instituut voor de Zee, entre autres, a collecté des données, et un congrès sur ce thème se tient actuellement.

Les espèces exotiques de nos eaux maritimes et côtières sont se trouvent souvent dans les eaux de ballast des bateaux, et, en raison du réchauffement de la terre - et donc de l'eau de la mer - elles peuvent aujourd'hui survivre à des endroits où cela était impossible auparavant.

Comme sur terre et dans les eaux intérieures, les espèces exogènes perturbent l'équilibre biologique maritime. Certaines espèces indigènes ont du mal à survivre ou disparaissent et sont remplacées par des espèces exogènes, alors qu'elles peuvent avoir de l'importance pour notre secteur de la pêche et notre économie et que les espèces exogènes peuvent gêner les touristes - pensons aux méduses- ou le secteur de la pêche et les travaux de dragage, comme c'est par exemple le cas du couteau américain, dont la forme rappelle celle du manche d'un couteau.

Il semblerait que notre pays veuille sous peu signer la Convention Internationale pour la gestion des eaux de ballast.

Questions :

Dans quelle mesure le ministre pense-t-il que la signature de cette convention internationale peut effectivement mener à des solutions ?

Le ministre a-t-il d'autres mesures concrètes pour freiner la progression de plantes exogènes ?

 

Dat steeds meer exotische dier- en plantensoorten hun intrede doen, zowel aan land als in de waterlopen, vormde al vaker het voorwerp van discussie en parlementaire vragen.

Het probleem doet zich echter ook voor in de zee. Zo waarschuwde het Milieu-Effectrapport (MER) dat werd gemaakt in het kader van het Marien Ruimtelijk Plan (MRP) ervoor dat de betonsokkels van de offshore windturbines stapstenen zijn voor oprukkende exoten.

O.m. het Vlaams Instituut voor de Zee verzamelde gegevens en dezer dagen heeft over het thema een congres plaats.

De uitheemse soorten in ons zee- en strandwater komen vooral mee in het ballastwater van schepen en door de opwarming van de aarde -en dus van het zeewater- kunnen zij vandaag overleven op plaatsen waar ze dat vroeger niet konden.

Zoals aan land en in de binnenwateren, verstoren uitheemse soorten het biologisch evenwicht in de zee. Sommige inheemse soorten krijgen het moeilijk of verdwijnen en worden vervangen door uitheemse. Dit terwijl die inheemse soorten belangrijk kunnen zijn voor onze visserij en economie, en terwijl de uitheemse hinderlijk kunnen zijn voor de toeristen (bv. kwallen) of voor de visserij en de baggerwerken (bv. Amerikaanse zwaardschede, een soort messenheft).

Ons land wil binnenkort blijkbaar de Internationale Ballast Water Conventie ondertekenen.

Vragen:

-in welke mate denkt de minister dat het ondertekenen van die internationale conventie daadwerkelijk tot oplossingen kan leiden?

-heeft de minister nog andere, concrete maatregelen op het oog om het oprukken van exoten af te remmen?