SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2013-2014 Zitting 2013-2014
________________
9 janvier 2014 9 januari 2014
________________
Question écrite n° 5-10797 Schriftelijke vraag nr. 5-10797

de Martine Taelman (Open Vld)

van Martine Taelman (Open Vld)

à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des Chances

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
________________
Argent du crime - Saisie - Plumage Pays-Bas - « Deuxième ratissage » Crimineel vermogen - Inbeslagname - Kaalpluk - Nederland - "Tweede afpakrondes" 
________________
saisie de biens
statistique officielle
beslag op bezittingen
officiële statistiek
________ ________
9/1/2014 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode
9/1/2014 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode
________ ________
Aussi posée à : question écrite 5-10798 Aussi posée à : question écrite 5-10798
________ ________
Question n° 5-10797 du 9 janvier 2014 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 5-10797 d.d. 9 januari 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Aux Pays-Bas, la Justice a saisi l'an dernier 91,7 millions de biens acquis illégalement, soit 40 millions de plus qu'en 2012. C'est un montant record. En six ans, le total des avoirs confisqués a triplé. Il ne s'agit pas seulement d'argent, mais aussi de biens immeubles ou d'automobiles de luxe. Les sommes servent d'abord à indemniser les victimes, le surplus allant au Trésor public.

Cette hausse est due entre autres au fait qu'en 2013, le ministère de la Sécurité et de la Justice a libéré 20 millions supplémentaires pour un programme où la police, la justice et les services fiscaux collaborent pour confisquer l'argent du crime. Depuis l'an dernier, il y a aussi « deuxième ratissage » : si un condamné se pourvoit en appel, on se remet chez lui en quête d'argent, de bijoux ou de voitures haut de gamme, ce qui mène à de nouvelles découvertes. Depuis 2008, la Justice se concentre de plus en plus sur la confiscation des biens d'origine criminelle.

Voici mes questions à ce sujet :

1) La ministre peut-elle indiquer en détail, pour chacune de ces trois dernières années, quel montant de biens d'origine criminelle ont été saisis par la Justice ? Peut-elle commenter ces chiffres ?

2) Que pense la ministre de la stratégie néerlandaise consistant à dégager un budget additionnel pour un programme de collaboration entre police, justice et services fiscaux ? Envisage-t-elle une mesure similaire ?

3) Comment la ministre réagit-elle au « deuxième ratissage », ce qui veut dire que, si un condamné va en appel, on recherche de nouveaux actifs, ce qui rapporte annuellement 8 millions aux Pays-Bas ?

4) La ministre peut-elle dresser la liste de ce qu'elle a déjà fait et les cas échéant va encore faire, en termes de budgets, de personnel et de banques de données, pour mieux plumer les criminels et observe-t-on déjà des effets ? Peut-elle détailler concrètement ?

 

Justitie heeft in Nederland vorig jaar 91,7 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag genomen. Dat is 40 miljoen euro meer dan in 2012. Het gaat om een recordbedrag. In zes jaar tijd is het totaal aan afgepakt vermogen verdrievoudigd. Het gaat dan niet alleen om geld, maar ook om bijvoorbeeld onroerend goed of dure auto's. Het geld is in de eerste plaats bedoeld voor de slachtoffers, de rest gaat in de staatskas.

De stijging komt onder meer doordat het ministerie van Veiligheid en Justitie in 2013 20 miljoen euro extra uittrok voor een programma waarbij politie, justitie en Belastingdienst samenwerken bij het afpakken van crimineel vermogen. Sinds vorig jaar bestaan er ook zogenaamde "tweede afpakrondes". Als een veroordeelde in hoger beroep gaat, wordt bij hem opnieuw gezocht naar geld, sieraden of dure auto's. Dat levert ook extra vondsten op. Sinds 2008 richt justitie zich al steeds meer op het afpakken van crimineel verdiend geld.

Daarover de volgende vragen:

1) Kan de minister gedetailleerd aangeven en dit wat betreft respectievelijk de laatste drie jaar hoeveel crimineel vermogen op jaarbasis in beslag werd genomen door justitie? Kan ze deze cijfers duiden?

2) Wat vindt de minister van de Nederlandse aanpak waarbij een specifiek bijkomend budget werd uitgetrokken voor een samenwerkingsprogramma tussen politie, justitie en de belastingdienst? Overweegt ze een gelijkaardige maatregel?

3) Hoe reageert de minister op de zogenaamde "tweede afpakrondes" waarbij ingeval een veroordeelde in beroep gaat, er opnieuw wordt gezocht naar activa en waaruit blijkt dat dit in Nederland bijkomend 8 miljoen euro op jaarbasis heeft opgeleverd?

4) Kan de minister oplijsten wat ze hieromtrent reeds heeft ondernomen en in voorkomend geval nog gaat ondernemen naar budgetten, personeel en databanken toe om de kaalpluk van criminelen verder op te drijven en levert dit reeds resultaten op? Kan ze concreet en uitvoerig toelichten?