SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2007-2008 Zitting 2007-2008
________________
13 novembre 2007 13 november 2007
________________
Question écrite n° 4-75 Schriftelijke vraag nr. 4-75

de Martine Taelman (Open Vld)

van Martine Taelman (Open Vld)

au vice-premier ministre et ministre des Finances

aan de vice-eersteminister en minister van Financiën
________________
Merksplas - Extension de la capacité - Conteneurs préfabriqués - État d’avancement Merksplas - Uitbreiding capaciteit - Geprefabriceerde containers - Stand van zaken 
________________
établissement pénitentiaire
internement psychiatrique
détenu
strafgevangenis
opname in psychiatrische kliniek
gedetineerde
________ ________
13/11/2007 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 13/12/2007 )
20/12/2007 Dossier gesloten
13/11/2007 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 13/12/2007 )
20/12/2007 Dossier gesloten
________ ________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-74
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-160
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-74
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-160
________ ________
Question n° 4-75 du 13 novembre 2007 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-75 d.d. 13 november 2007 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Le gouvernement a décidé d’étendre la capacité de Merksplas en y installant quelques conteneurs préfabriqués. Selon les dernières données, un entrepreneur devrait être connu pour décembre.

La date butoir fixée (réception avant le début des congés 2008 du secteur de la construction) est-elle encore retenue ?

Où en est la procédure de sélection d’un entrepreneur ?

 

De regering besliste om in Merksplas de capaciteit uit te breiden door enkele geprefabriceerde containers te plaatsen. Volgens de laatste gegevens zou tegen december een aannemer bekend moeten zijn.

Wordt de huidige deadline (oplevering voor bouwverlof 2008) nog gevolgd?

Hoever staat het met de selectieprocedure voor het vinden van een aannemer?