SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2009-2010 Zitting 2009-2010
________________
9 février 2010 9 februari 2010
________________
Question écrite n° 4-6842 Schriftelijke vraag nr. 4-6842

de Dirk Claes (CD&V)

van Dirk Claes (CD&V)

au ministre de la Justice

aan de minister van Justitie
________________
Harcèlement - Formes - Procès-verbaux - Nombre Stalking - Vormen - Processen-verbaal - Aantallen 
________________
harcèlement moral
harcèlement (stalking)
harcèlement sexuel
poursuite judiciaire
statistique officielle
répartition géographique
psychologische intimidatie
stalking (belaging)
ongewenste intimiteiten
gerechtelijke vervolging
officiële statistiek
geografische spreiding
________ ________
9/2/2010 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode
9/2/2010 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode
________ ________
Aussi posée à : question écrite 4-6843 Aussi posée à : question écrite 4-6843
________ ________
Question n° 4-6842 du 9 février 2010 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-6842 d.d. 9 februari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Dans le cadre de mes travaux en commission de l'Intérieur et des Affaires administratives du Sénat, j'aimerais obtenir une réponse aux questions suivantes.

1. Combien de procès-verbaux pour harcèlement ont-ils été établis l'année dernière ? J'aimerais disposer d'une ventilation par région et d'une comparaison avec les années antérieures.

2. Quelles sont les formes de harcèlement les plus rapportées ?

3. Combien de condamnations pour harcèlement ont-elles été prononcées en 2009 ? J'aimerais disposer d'une ventilation par région et d'une comparaison avec les années antérieures.

 

In het kader van mijn werkzaamheden in de commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden van de Senaat kreeg ik graag een antwoord op volgende vragen :

1. Hoeveel processen-verbaal werden het afgelopen jaar opgesteld wegens stalking? Graag kreeg ik een opdeling per gewest en een vergelijking met voorgaande jaren.

2. Welke vormen van stalking worden het meest gemeld?

3. Hoeveel veroordelingen werden in 2009 uitgesproken wegens stalking? Graag kreeg ik een opdeling per gewest en een vergelijking met de voorgaande jaren.