SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2007-2008 Zitting 2007-2008
________________
3 avril 2008 3 april 2008
________________
Question écrite n° 4-661 Schriftelijke vraag nr. 4-661

de Martine Taelman (Open Vld)

van Martine Taelman (Open Vld)

au vice-premier ministre et ministre de la Justice et des Réformes institutionnelles

aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
________________
Anvers - Établissement pour internés - Nouvelle construction - État d’avancement Antwerpen - Instelling voor geïnterneerden - Nieuwbouw - Stand van Zaken 
________________
établissement psychiatrique
internement psychiatrique
Régie des Bâtiments
psychiatrische inrichting
opname in psychiatrische kliniek
Regie der Gebouwen
________ ________
3/4/2008 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 )
5/1/2009 Dossier gesloten
3/4/2008 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 )
5/1/2009 Dossier gesloten
________ ________
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-151
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2496
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-151
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2496
________ ________
Question n° 4-661 du 3 avril 2008 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-661 d.d. 3 april 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Le gouvernement a décidé de construire un établissement pour internés à Anvers. Selon les dernières données, on aurait choisi un terrain en friche situé à la droite de l’ancienne école supérieure de navigation sur la Linkeroever.

Quel est l’état d’avancement du dossier relatif au nouvel établissement à Anvers ?

Une décision a-t-elle déjà été prise concernant l’emplacement ?

La Régie des bâtiments a-t-elle déjà obtenu l’accord du propriétaire de ce terrain ?

Un calendrier a-t-il déjà été fixé concernant la construction de cet établissement ? À l’origine, il était prévu qu’il devrait être achevé en 2009.

 

De regering besliste om in Antwerpen een instelling te bouwen voor geïnterneerden. Volgens de laatste gegevens zou het oog gevallen zijn op een braakliggend terrein rechts naast de vroegere Hoge Zeevaartschool op de Linkeroever.

Hoever staat het dossier rond de nieuwe instelling in Antwerpen?

Werd er reeds een beslissing genomen over de locatie?

Heeft de Regie der Gebouwen al een akkoord met de eigenaar van deze grond gekregen?

Is er al een planning opgesteld betreffende de bouw van deze instelling? Oorspronkelijk ging die er al in 2009 staan.