SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2009-2010 Zitting 2009-2010
________________
7 décembre 2009 7 december 2009
________________
Question écrite n° 4-5806 Schriftelijke vraag nr. 4-5806

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

van Yves Buysse (Vlaams Belang)

à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
________________
Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) - Abris pour vélos- Vols Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Fietsenstallingen - Diefstallen 
________________
Société nationale des chemins de fer belges
véhicule à deux roues
vol
gare ferroviaire
sécurité et gardiennage
vidéosurveillance
statistique officielle
répartition géographique
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
tweewielig voertuig
diefstal
spoorwegstation
beveiliging en bewaking
videobewaking
officiële statistiek
geografische spreiding
________ ________
7/12/2009Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode
7/12/2009Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode
________ ________
Réintroduction de : question écrite 4-4728 Réintroduction de : question écrite 4-4728
________ ________
Question n° 4-5806 du 7 décembre 2009 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-5806 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Les vols de vélos sont une véritable plaie. Toutes les villes mais aussi de petits villages sont confrontés, jour après jour, à ce phénomène.

Les clients de la Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) n'ont pas non plus échappé à l'appropriation illégale de leurs deux-roues. Dans plusieurs gares de la SNCB, les abris pour vélos sont entretenus et surveillés par un « Point vélo » qui se définit comme une « entreprise d'économie sociale ». Un « Point vélo » comporte un nombre minimum de services publics en relation avec la bicyclette.

Les services minimums offerts sont :

- la surveillance et l'entretien des abris pour vélos (motocyclettes);

- la location de vélos;

- un service de réparation.

Plusieurs usagers attestent que ces abris ne sont pas particulièrement bien sécurisés. Ainsi, on m'a raconté dernièrement que le nombre de vols commis la nuit dans les abris « surveillés » par un point vélo est incroyablement élevé. Dans certaines gares, il n'est plus exceptionnel que cinq à sept vélos soient volés chaque nuit. Cela ne semble pas illogique étant donné que dans plusieurs gares, la surveillance n'est exercée qu'entre 7 h et 19 h (site web de « Point vélo »). Il n'empêche que plusieurs abris gratuits pour vélos sont surveillées par des caméras qui peuvent, le cas échéant, fournir les images d'activités criminelles nocturnes (par exemple à la gare de Malines).

Ceci m'amène à vous poser ces questions :

1. En quoi consiste la surveillance des abris faisant partie du réseau des points vélo ? Jusqu'où s'étend exactement l'obligation de surveillance de « Point vélo » ?

2. Quelle surveillance est-elle assurée le soir et la nuit ?

3. Les points vélos sont-ils les seuls à assurer la surveillance des abris pour vélos dans les gares SNCB?

4. Dans quelles gares SNCB une vidéosurveillance des abris pour vélos est-elle assurée ?

5. Qui visionne les images et quelle suite y donne-t-on si l'on constate des vols de vélos ?

6. Combien de vols de vélos a-t-on enregistrés dans les gares SNCB en 2007 et 2008 ? Je souhaiterais aussi savoir combien de vols ont lieu dans chaque gare bruxelloise et flamande.

 

Fietsdiefstallen zijn in het algemeen een ware plaag. Elke stad, maar ook kleine dorpen worden dag in, dag uit getroffen door het fenomeen.

Ook de klanten van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) ontsnappen niet aan het wederrechtelijke toe-eigenen van hun tweewielers. In menig station van de NMBS worden de fietsenstallingen onderhouden en bewaakt door een zogenaamd " Fietspunt " dat wordt omschreven als een " sociale economie onderneming ". Een " Fietspunt " omvat een minimum pakket aan fietsgerelateerde publieke diensten.

Een minimum dienstenpakket omvat:

- toezicht op en onderhoud van (brom-)fietsstallingen;

- fietsverhuur;

- hersteldienst.

Uit ervaring van menig gebruiker van zulke fietsstallingen blijkt dat het met de veiligheid ervan niet bijster goed is gesteld. Zo werd me onlangs duidelijk gemaakt dat de nachtelijke diefstallen van fietsen aan fietsenstallingen die worden " bewaakt " door fietspunt schrikbarend hoog zijn. In sommige stations zijn diefstallen van vijf à zeven fietsen per nacht veeleer de regel dan de uitzondering. Dat blijkt niet onlogisch aangezien het toezicht zich in verschillende stations blijkbaar beperkt tussen 7.00 uur en 19.00 uur (website van " Fietspunt "). Dat neemt niet weg dat er aan verschillende niet betalende fietsenstallingen ook bewakingscamera's worden opgesteld die desgevallend ook beelden kunnen opleveren van nachtelijke criminele activiteiten (bijvoorbeeld in het station van Mechelen)

Vandaar de volgende vragen:

1. Waaruit bestaat de bewaking van de stallingen die in het fietspuntennetwerk zijn opgenomen? Hoe ver reikt de bewakingsplicht door " Fietspunt " precies?

2. Welke bewaking is er voorzien tijdens de avond en nacht?

3. Staan enkel de fietspunten in voor de bewaking van de fietsstallingen aan de NMBS-stations?

4. In welke NMBS-stations is er in camerabewaking voorzien van de fietsenstallingen?

5. Wie bekijkt de beelden en welk gevolg wordt hieraan gegeven bij vaststellingen van fietsdiefstallen?

6. Hoeveel fietsdiefstallen aan NMBS stations werden er in 2007 en 2008 geregistreerd? Graag kreeg ik ook een opsplitsing per station voor wat de Brusselse en Vlaamse stations betreft.