SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2009-2010 Zitting 2009-2010
________________
7 décembre 2009 7 december 2009
________________
Question écrite n° 4-5741 Schriftelijke vraag nr. 4-5741

de Christine Defraigne (MR)

van Christine Defraigne (MR)

au ministre de la Défense

aan de minister van Landsverdediging
________________
Ouverture du marché de la défense européen - Politique d'achat d'armement - Conséquences Opening van de Europese defensiemarkt Wapenaankoopbeleid - Gevolgen 
________________
mesure nationale d'exécution
contrat public
armement
commerce des armes
marché public
nationale uitvoeringsmaatregel
overheidscontract
bewapening
wapenhandel
overheidsopdrachten
________ ________
7/12/2009Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010)
12/1/2010Antwoord
7/12/2009Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010)
12/1/2010Antwoord
________ ________
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3918 Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3918
________ ________
Question n° 4-5741 du 7 décembre 2009 : (Question posée en français) Vraag nr. 4-5741 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Début 2009, le Parlement européen et le Conseil ont abouti à un accord, en première lecture, sur une nouvelle directive consacrée à la passation des marchés publics spécifiquement dans le domaine de la défense et de la sécurité. L'objectif est de créer un marché européen des équipements de défense. La nouvelle directive établit des règles de coordination des passassions des marchés adaptées à ce domaine et les nouvelles règles devraient limiter les cas d'interprétation abusive des dispositions du Traité qui autorisent, exceptionnellement, l'exemption des règles du marché intérieur dans le domaine de la défense et de la sécurité.

Du point de vue économique, les entreprises, y compris les PME, les budgets nationaux et le marché de l'emploi devraient être bénéficiaires de la réforme. Il s'agit de diminuer la fragmentation du marché et d'appliquer plus généralement les règles du marché afin d'améliorer le rapport coût-qualité de la production et de renforcer la compétitivité.

Les États membres doivent mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur. Je voudrais connaître l'état de préparation de la transposition de cette directive et les textes juridiques belges qui devront être modifiés.

Je voudrais ensuite connaître la manière dont votre département se prépare pour intégrer cette nouvelle procédure d'acquisition et les conséquences induites par celle-ci en terme d'économies financières, de gestion administrative et de relations avec les entreprises d'armement.

 

Het Europees Parlement en de Raad hebben begin 2009 in eerste lezing een akkoord bereikt over een nieuwe richtlijn gewijd aan de overdracht van de specifieke overheidsopdrachten op het gebied van defensie en veiligheid. Het is de bedoeling een Europese markt van defensieuitrusting tot stand te brengen. De nieuwe richtlijn definieert de aan dat domein aangepaste regels voor de coördinatie van de overdrachten van de opdrachten en die nieuwe regels zouden moeten resulteren in een daling van het aantal verkeerde interpretaties van de bepalingen van het Verdrag die, uitzonderlijk, vrijstelling verlenen van de regels van de binnenlandse markt op het gebied van defensie en veiligheid.

Economisch gezien zou die hervorming ten goede moeten komen aan de ondernemingen, ook van de KMO's, de nationale begrotingen en de arbeidsmarkt. Het gaat om een beperking van de opdeling van de markt en een meer algemene toepassing van de marktregels om de prijs-kwaliteitverhouding van de productie te verbeteren en de concurrentie te verhogen.

De lidstaten moeten de nodige wettelijke, reglementaire en administratieve bepalingen in werking doen treden om zich uiterlijk twee jaar na de inwerkingtreding aan de richtlijn aan te passen. Hoever staat het met de voorbereiding van de omzetting van die richtlijn en met de Belgische juridische teksten die zullen moeten worden gewijzigd?

Op welke wijze bereidt uw departement zich voor op de integratie van die nieuwe aankoopprocedure en welke gevolgen kunnen eruit voortvloeien op het vlak van financiële besparingen, administratief beheer en betrekkingen met de wapenproducenten?

 
Réponse reçue le 12 janvier 2010 : Antwoord ontvangen op 12 januari 2010 :

L'honorable membre est priée de trouver ci-après la réponse à ses questions.

La transposition de cette directive est de la compétence de la Chancellerie du premier ministre.

Il convient toutefois de mentionner qu’il n’y a pas de nouvelles procédures d’acquisition à mettre en place car seules des procédures existantes, et plus particulièrement la procédure négociée, avec ou sans publication, sont mentionnées à titre de procédures les plus adéquates.

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door haar gestelde vragen.

De omzetting van deze richtlijn behoort tot de bevoegdheid van de Kanselarij van de eerste minister.

Er dient evenwel vermeld te worden dat er geen nieuwe aankoopprocedures in plaats gesteld worden gezien er enkel reeds bestaande procedures, meer bepaald de onderhandelingsprocedure met en zonder bekendmaking, naar voor worden geschoven als meest aangewezen aankoopprocedures.