SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2009-2010 Zitting 2009-2010
________________
7 décembre 2009 7 december 2009
________________
Question écrite n° 4-5733 Schriftelijke vraag nr. 4-5733

de Christine Defraigne (MR)

van Christine Defraigne (MR)

au ministre de la Justice

aan de minister van Justitie
________________
Cybercriminalité - Sites sensibles de l’État belge - Sécurité - Service de veille technologique éventuel - Computer Crime Unit - Lutte plus efficace - Budget - Augmentation Computercriminaliteit - Gevoelige websites van de Belgische Staat - Beveiliging - Eventuele technologische waakdienst - Computer Crime Unit - Efficiëntere bestrijding - Budget - Verhoging 
________________
Internet
site internet
protection des données
criminalité informatique
lutte contre le crime
internet
internetsite
gegevensbescherming
computercriminaliteit
misdaadbestrijding
________ ________
7/12/2009Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode
7/12/2009Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode
________ ________
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5076 Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5076
________ ________
Question n° 4-5733 du 7 décembre 2009 : (Question posée en français) Vraag nr. 4-5733 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Il y a peu, un hacker étranger a prouvé que les sites de certaines banques (notamment Dexia et ING) étaient perméables aux attaques informatiques. Celui-ci voulait démontrer les failles qu’il existe en matière de sécurité informatique.

Dès lors que de plus en plus de données sont informatisées, il faut s’attendre à ce qu’une nouvelle forme de criminalité naisse et grandisse.

1.Qu’en est-il des sites sensibles de l’État belge (justice, police, défense, service de renseignements) ? Des mesures particulières ont-elles été prises suite à ces attaques?

2.Existe-t-il un service de veille technologique qui permet d’être proactif (c’est-à-dire regarder d’abord quelles sont les menaces puis déterminer les méthodes pour se prémunir) dans la lutte contre la cybercriminalité ?

3.Est-ce qu’on prévoit d’augmenter le budget de la Computer Crime Unit afin qu’il puisse lutter plus efficacement contre une menace grandissante ? Si oui, de combien ?

 

Een buitenlandse hacker bewees onlangs dat de websites van sommige banken (met name Dexia en ING) vatbaar zijn voor computeraanvallen. Het was zijn bedoeling de zwakke plekken in de computerbeveiliging aan het licht te brengen.

Aangezien meer en meer gegevens geïnformatiseerd worden, zal er ongetwijfeld een nieuwe en snel uitbreidende vorm van criminaliteit ontstaan.

1. Hoe is de situatie voor de gevoelige websites van de Belgische Staat (justitie, politie, defensie, inlichtingendienst)? Werden er als gevolg van die aanvallen specifieke maatregelen genomen?

2. Bestaat er een technologische bewakingsdienst die de mogelijkheid biedt proactief op te treden in de strijd tegen de cybercriminaliteit (eerst nagaan welke de dreigingen zijn en nadien methoden uitwerken om zich ertegen te wapenen)?

3. Zijn er plannen om het budget van de Computer Crime Unit te verhogen teneinde deze toenemende dreiging efficiënter te kunnen bestrijden? Zo ja, met welk bedrag?