SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2009-2010 Zitting 2009-2010
________________
28 octobre 2009 28 oktober 2009
________________
Question écrite n° 4-4903 Schriftelijke vraag nr. 4-4903

de Anke Van dermeersch (Vlaams Belang)

van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang)

à la ministre de l'Intérieur

aan de minister van Binnenlandse Zaken
________________
Contrôle routier - Feux de signalisation - Nouveau radars anti-franchissement de feux rouges - Mise en service Verkeerscontrole - Verkeerslichten - Nieuwe radars met anti-inhaalverklikking - Ingebruikname 
________________
sécurité routière
infraction au code de la route
contrôle de la circulation
appareil d'enregistrement
réglementation de la vitesse
verkeersveiligheid
overtreding van het verkeersreglement
verkeerscontrole
opnameapparaat
snelheidsvoorschriften
________ ________
28/10/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 )
24/11/2009 Antwoord
28/10/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 )
24/11/2009 Antwoord
________ ________
Aussi posée à : question écrite 4-4904 Aussi posée à : question écrite 4-4904
________ ________
Question n° 4-4903 du 28 octobre 2009 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-4903 d.d. 28 oktober 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Depuis peu on trouve sur le marché un nouveau type de radar. Il s'agit, entre autres, du MESTA 3000, qui n'est pas vraiment un radar, mais un système de contrôle du franchissement de feux rouges.

Ce nouveau type de radar/système de contrôle est constitué de trois parties :

1. les boucles inductives magnétiques qui détectent le passage d'un véhicule sur la ligne d'arrêt de feu ;

2. le boîtier de prises de vues composé d'un appareil photo numérique et d'une unité PC. Ce dispositif est placé en hauteur sur un mât, il prend deux photos du même contrevenant permettant ainsi de confirmer l'infraction ;

3. l'armoire de contrôle qui permet la transmission des infractions vers le Centre de traitement.

Ces trois parties sont intégrées dans un processus entièrement automatisé dont voici les principales caractéristiques :

– possibilité de contrôler jusqu'à quatre bandes de circulation ;

– contrôle, paramétrage et maintenance à distance, en temps réel ;

– résolution photographique de 8 à 16 mégapixels, adaptée à la largeur du champ d'analyse ;

– matériel et cabine anti-vandalisme ;

– possibilité d'acquisition de séquences vidéo pour analyser les infractions ;

– possibilité de détection des dépassements de vitesse.

Le radar/système de contrôle combiné à un feu de signalisation a deux fonctions.

1. Prendre en « flagrant délit » le conducteur qui grille le feu rouge ;

2. prendre en « flagrant délit » également le conducteur qui accélère pour passer à l'orange.

Voici mes questions :

1. Connaissez-vous ce nouveau système de contrôle ?

2. Envisagez-vous de mettre en service cette nouvelle technique et pourquoi ?

3. Des radars ou systèmes de contrôle du type précité ont-ils déjà été achetés et/ou installés auprès de feux de signalisation ?

4. Quelles sont les feux de signalisation qui seront pris en considération et pourquoi ?

5. Est-il exact que les premiers radars seront mis en service à partir du 1er novembre 2009 ?

 

Sinds kort is er een nieuw type radar op de markt beschikbaar. Het gaat om onder meer de MESTA 3000, die geen echte radar is, maar een controlesysteem bij het voorbij rijden aan rode verkeerslichten.

Dit nieuwe type radar / controlesysteem is samengesteld uit drie delen:

1. de inductieve magnetische lussen die het voorbij rijden van een voertuig over de stoplijn aan een verkeerslicht registreren;

2. de opnamebox voor foto's die samengesteld is uit een numeriek fototoestel en een PC-gedeelte. Het geheel is op een mast geplaatst. Er worden twee foto's gemaakt van dezelfde overtreder om aldus de overtreding te kunnen bevestigen;

3. de controledoos die het overmaken van de overtredingen naar het behandelingscentrum toelaat.

Deze drie delen zijn geïntegreerd in een volledig geautomatiseerd verwerkingsproces met de volgende voornaamste karakteristieken:

- mogelijkheid om vier rijvakken gelijktijdig te controleren;

- controle, aanpassing van de parameters en onderhoud mogelijk in real time;

- fotografische resolutie van 8 tot 16 megapixels aangepast aan de breedte van het geanalyseerde veld;

- volledig vervaardigd in anti-vandalisme materiaal en behuizing;

- mogelijkheid tot aankopen van een video-opname die de analyse van de overtreding toelaat;

- mogelijkheid om de snelheidsovertredingen vast te stellen.

De radar / het controlesysteem dat aan het rode verkeerslicht geplaatst wordt, heeft twee functies:

1. het betrapt de bestuurder die door het rood rijdt " op heterdaad ";

2. het betrapt eveneens de bestuurder die zijn snelheid verhoogt om bij oranje door te rijden " op heterdaad ".

Daarom deze vragen:

1. Bent u op de hoogte van voormeld nieuw controlesysteem?

2. Overweegt u om deze nieuwe technologie in gebruik te nemen of niet en waarom?

3. Wordt het hierboven besproken type radar aangekocht en / of geïnstalleerd bij verkeerslichten?

4. Welke verkeerslichten zullen hiervoor in aanmerking komen en waarom?

5. Is het correct dat vanaf 1 november 2009 de eerste radars in werking zullen treden?

 
Réponse reçue le 24 novembre 2009 : Antwoord ontvangen op 24 november 2009 :

L’honorable membre trouvera ci-dessous réponse à ses questions.

Cette matière relève plutôt de la compétence de mon collègue de la Mobilité, à qui la question a également été posée. Je me rallie à sa réponse.

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen.

Deze materie behoort eerder tot de bevoegdheid van mijn collega van Mobiliteit, aan wie de vraag eveneens werd gesteld. Ik sluit mij aan bij zijn antwoord.