SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2008-2009 Zitting 2008-2009
________________
2 octobre 2009 2 oktober 2009
________________
Question écrite n° 4-4645 Schriftelijke vraag nr. 4-4645

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

van Yves Buysse (Vlaams Belang)

au ministre de la Justice

aan de minister van Justitie
________________
Prisons - Sections de haute sécurité - Nombre de détenus Gevangenissen - Afdelingen hoge veiligheid - Aantal gedetineerden 
________________
établissement pénitentiaire
régime pénitentiaire
détenu
strafgevangenis
strafstelsel
gedetineerde
________ ________
2/10/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten
2/10/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten
________ ________
Réintroduite comme : question écrite 4-5697 Réintroduite comme : question écrite 4-5697
________ ________
Question n° 4-4645 du 2 octobre 2009 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-4645 d.d. 2 oktober 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Selon mes informations, il existe actuellement deux centres pénitentiaires possédant une section de haute sécurité (ou de sécurité renforcée).

Le ministre pourrait-il m'indiquer le nombre des personnes placées jusqu'à présent dans ces sections spéciales ? J'aimerais obtenir une ventilation par centre pénitentaire.

Le ministre estime-t-il que la capacité actuelle est suffisante ou que les sections existantes devraient être agrandies ou que des sections supplémentaires devraient être créées dans d'autres centres pénitentiaires?

 

Bij mijn weten zijn er op dit ogenblik twee penitentiaire centra waar een afdeling hoge (of verscherpte) veiligheid in is ondergebracht.

Graag had ik van de geachte minister geweten hoeveel personen er tot nu toe in deze speciale afdelingen werden ondergebracht, dit opgesplitst per penitentiair centrum.

Is hij van oordeel dat de huidige capaciteit voldoende is, dan wel dat de bestaande afdelingen zouden moeten worden uitgebreid, dan wel dat er extra afdelingen zouden moeten worden opgericht in andere penitentiaire centra?