SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2008-2009 Zitting 2008-2009
________________
2 octobre 2009 2 oktober 2009
________________
Question écrite n° 4-4641 Schriftelijke vraag nr. 4-4641

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

van Yves Buysse (Vlaams Belang)

à la ministre de l'Intérieur

aan de minister van Binnenlandse Zaken
________________
Police - Application des lois linguistiques Politie - Toepassing van de taalwetten 
________________
police
police locale
emploi des langues
répartition géographique
politie
gemeentepolitie
taalgebruik
geografische spreiding
________ ________
2/10/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten
2/10/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten
________ ________
Réintroduite comme : question écrite 4-6017 Réintroduite comme : question écrite 4-6017
________ ________
Question n° 4-4641 du 2 octobre 2009 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-4641 d.d. 2 oktober 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Lorsque les zones de police locale ne disposent pas de suffisamment d'effectifs lors de grands événements, manifestations, services d'ordre, etc. elles peuvent faire appel, entre autres, à la police fédérale.

Les agents de la police fédérale qui sont affectés partout dans le pays ne sont pas forcément bilingues. Il arrive donc que des agents de police soient envoyés dans des communes situées dans une région linguistique dont ils ne maîtrisent pas ou insuffisamment la langue.

Il ressort de questions parlementaires antérieures que si ces agents qui ne maîtrisent pas la langue sont susceptibles d'être confrontés à des tiers pendant l'exécution de leur travail, l'instance demandeuse, in casu la police locale, doit être formellement avertie au préalable.

Dans combien ce cas cela s'est-il déjà produit en 2007 et en 2008? Je souhaite une ventilation par région linguistique.

 

Het is zo dat wanneer bij grotere evenementen, manifestaties, ordediensten, …, de lokale politiezones niet over voldoende manschappen beschikt, zij onder andere beroep kunnen doen op de federale politie.

De agenten van de federale politie die overal in het land worden ingezet, zijn niet per se perfect tweetalig. Het komt dan ook voor dat politieagenten worden gestuurd naar gemeenten die in een taalgebied liggen waarvan de agent de taal niet of niet voldoende machtig is.

Uit eerdere parlementaire vragen blijkt dat indien deze agenten die de taal niet machtig zijn, kunnen geconfronteerd worden met derden tijdens de uitvoering van hun job, de vragende instantie, in casu de lokale politie, hiervan op voorhand formeel wordt verwittigd.

Graag had ik geweten in hoeveel gevallen dit reeds is voorgevallen in 2007 en 2008. Graag opsplitsing per taalgebied.