SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2008-2009 Zitting 2008-2009
________________
7 septembre 2009 7 september 2009
________________
Question écrite n° 4-4270 Schriftelijke vraag nr. 4-4270

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

van Yves Buysse (Vlaams Belang)

au ministre des Affaires étrangères

aan de minister van Buitenlandse Zaken
________________
Internet - Utilisation par les fonctionnaires - Usage privé - Réglementation Internet - Gebruik door ambtenaren - Privé-gebruik - Reglementering 
________________
fonctionnaire
fonction publique
Internet
lieu de travail
règlement
ambtenaar
overheidsapparaat
internet
werkplek
verordening
________ ________
7/9/2009Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 8/10/2009)
8/10/2009Antwoord
7/9/2009Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 8/10/2009)
8/10/2009Antwoord
________ ________
Aussi posée à : question écrite 4-4264
Aussi posée à : question écrite 4-4265
Aussi posée à : question écrite 4-4266
Aussi posée à : question écrite 4-4267
Aussi posée à : question écrite 4-4268
Aussi posée à : question écrite 4-4269
Aussi posée à : question écrite 4-4271
Aussi posée à : question écrite 4-4272
Aussi posée à : question écrite 4-4273
Aussi posée à : question écrite 4-4274
Aussi posée à : question écrite 4-4275
Aussi posée à : question écrite 4-4276
Aussi posée à : question écrite 4-4277
Aussi posée à : question écrite 4-4278
Aussi posée à : question écrite 4-4279
Aussi posée à : question écrite 4-4280
Aussi posée à : question écrite 4-4281
Aussi posée à : question écrite 4-4282
Aussi posée à : question écrite 4-4283
Aussi posée à : question écrite 4-4284
Aussi posée à : question écrite 4-4285
Aussi posée à : question écrite 4-4264
Aussi posée à : question écrite 4-4265
Aussi posée à : question écrite 4-4266
Aussi posée à : question écrite 4-4267
Aussi posée à : question écrite 4-4268
Aussi posée à : question écrite 4-4269
Aussi posée à : question écrite 4-4271
Aussi posée à : question écrite 4-4272
Aussi posée à : question écrite 4-4273
Aussi posée à : question écrite 4-4274
Aussi posée à : question écrite 4-4275
Aussi posée à : question écrite 4-4276
Aussi posée à : question écrite 4-4277
Aussi posée à : question écrite 4-4278
Aussi posée à : question écrite 4-4279
Aussi posée à : question écrite 4-4280
Aussi posée à : question écrite 4-4281
Aussi posée à : question écrite 4-4282
Aussi posée à : question écrite 4-4283
Aussi posée à : question écrite 4-4284
Aussi posée à : question écrite 4-4285
________ ________
Question n° 4-4270 du 7 septembre 2009 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-4270 d.d. 7 september 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

L’internet a incontestablement de nombreux avantages : il permet d’obtenir rapidement des informations, il permet à la personne qui mène des recherches de les mener à bien rapidement sans devoir se déplacer et les communications se sont considérablement accélérées.

Les travailleurs qui ont accès à internet pendant l’exercice de leur profession ne s’en servent pas uniquement pour des raisons professionnelles, ce qui est humain. Mais lorsque l’ « abus » dépasse les bornes, ou pour agir de manière préventive, des entreprises et employeurs particuliers instaurent parfois des restrictions. Il arrive ainsi qu’un certain nombre de sites deviennent inaccessibles pour le travailleur ou – à l’inverse – que l’accès ne soit accordé qu’à des sites spécifiques liés au travail. Parfois aussi des mesures sont prises pour limiter l’utilisation de sites web sociaux (Facebook, Netlog, …) pendant les heures de travail.

J’aimerais savoir si, dans les départements et les institutions relevant de votre tutelle :

il existe une réglementation spécifique liée à la consultation d’internet pendant les heures de travail. Dans l’affirmative, quelle est-elle ?

il existe une réglementation spécifique liée à l’utilisation de sites web sociaux pendant les heures de travail. Dans l’affirmative, quelle est-elle ?

 

Het internet heeft onmiskenbaar heel wat voordelen: het heeft ervoor gezorgd dat snel informatie kan verworven worden, dat opzoekopdrachten snel tot een goed einde gebracht worden zonder dat degene die de opzoekingen doet zich moet verplaatsen en dat communicatie enorm versneld werd.

Werknemers die tijdens de uitoefening van hun job toegang tot het internet hebben, maken hiervan niet enkel voor professionele redenen gebruik. Wat menselijk is. Wanneer het ‘misbruik’ evenwel de spuigaten uitloopt of gewoon om preventief op te treden, voeren bedrijven en particuliere werkgevers soms restricties in. Zo gebeurt het dat een aantal sites ontoegankelijk worden gemaakt voor de werknemer, of – omgekeerd - dat er enkel toelating verleend wordt om specifieke (werkgerelateerde) sites te bezoeken. Ook worden soms maatregelen genomen om het gebruik tijdens de werkuren van sociale netwerksites (Facebook, Netlog, …) aan banden te leggen.

Graag had ik vernomen of er in de departementen en in de instellingen die onder uw voogdij staan:

Specifieke reglementering bestaat in verband met het consulteren van het internet tijdens de werkuren. Zo ja, dewelke?

Specifieke reglementering bestaat in verband met het gebruik van sociale netwerksites tijdens de werkuren. Zo ja, dewelke?

 
Réponse reçue le 8 octobre 2009 : Antwoord ontvangen op 8 oktober 2009 :
 1. Chaque collaborateur de mon département qui demande accès à l’internet doit signer un code de conduite, qui stipule :

 • que l'accès à Internet est accordé comme outil destiné à la recherche des informations utiles à l'accomplissement des tâches dont l'utilisateur a été chargé par le Service public fédéral.

 • que le droit de consulter des données sur Internet via un ordinateur personnel raccordé au réseau du Département est un droit personnel qui ne peut être cédé à des tiers. Le mot de passe de l'utilisateur doit dès lors être tenu secret. L'utilisateur est personnellement responsable de la protection du caractère secret dudit mot de passe. L'utilisateur peut à tout moment modifier ce mot de passe lui-même, par une procédure simple et sans l'intervention de tiers.

 • qu’en principe, seul un usage professionnel d'Internet est autorisé. La consultation de sites via Internet à des fins personnelles sur les ordinateurs du Département n'est permise que dans des limites raisonnables et pour autant que cela ne se fasse pas au détriment de l'usage professionnel.

 • que la consultation de sites dont le contenu serait illégal, pornographique, provocateur ou choquant est strictement interdite.

 • qu’il est également défendu de télécharger et de sauvegarder sur le disque dur de l'ordinateur ou sur tout autre support (disquette, "zip drive", cd-rom, etc.....), des informations ou des programmes à caractère illégal, pornographique, provocateur ou choquant.

 1. Il n’y a pas de réglementation spécifique pour l’utilisation de réseaux sociaux pendant les heures de service.

 1. Alle medewerkers van mijn administratie die toegang willen krijgen tot het internet moeten een gedragscode onderschrijven waarin ondermeer vermeld staat dat :

 • de toegang tot het internet wordt verleend als middel om informatie te vergaren die dienstig is voor het uitoefenen van de taken waarmee de gebruiker belast is op de Federale Overheidsdienst.

 • het recht om gegevens te raadplegen op het internet via een PC die aangesloten is op het netwerk van het departement een persoonlijk recht is dat men niet aan derden kan doorgeven. Daarom dient het paswoord geheim gehouden te worden. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van het paswoord. Hij/zij kan dit te allen tijde middels een eenvoudige procedure zelf wijzigen, zonder enige interventie van derden.

 • in principe enkel een professioneel gebruik van het internet wordt toegestaan. Het raadplegen van het web voor persoonlijk gebruik op de PC's van het departement is slechts toegestaan binnen redelijke perken en voor zover dit niet in conflict treedt met het professioneel gebruik.

 • het bezoek van sites met illegale, pornografische of andere aanstootgevende informatie strikt verboden is.

 • het evenmin toegelaten is om illegale, pornografische of aanstootgevende informatie of programma's te downloaden en op te slagen op de harde schijf van de PC of op andere informatiedrager (diskette, zipdrive, cd-rom, enz.....).

 1. Er bestaat geen specifieke reglementering voor het gebruik van sociale netwerksites tijdens de diensturen.