SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2007-2008 Zitting 2007-2008
________________
27 février 2008 27 februari 2008
________________
Question écrite n° 4-394 Schriftelijke vraag nr. 4-394

de Christine Defraigne (MR)

van Christine Defraigne (MR)

à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
________________
INAMI - Circoncisions - Nombre d’opérations pratiquées Riziv - Besnijdenissen - Aantal operaties 
________________
mutilation sexuelle
assurance maladie
seksuele verminking
ziekteverzekering
________ ________
27/2/2008Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 27/3/2008)
19/3/2008Dossier gesloten
27/2/2008Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 27/3/2008)
19/3/2008Dossier gesloten
________ ________
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-554 Heringediend als : schriftelijke vraag 4-554
________ ________
Question n° 4-394 du 27 février 2008 : (Question posée en français) Vraag nr. 4-394 d.d. 27 februari 2008 : (Vraag gesteld in het Frans)

En 2004, le nombre de circoncisions qui ont été pratiquées en Belgique s’élevait à 18 872. Cela correspondait à une hausse de ce type d’interventions de 37% en 10 ans. Cette progression fait référence aux interventions remboursées par l’INAMI. En effet, la circoncision est intégrée dans la nomenclature des prestations de santé sous le numéro 260934- 260945.

En 2004, 2 029 opérations avaient exigé une hospitalisation. Le reste des interventions auraient été pratiquées en hôpital de jour. Le budget INAMI y consacré s’était élevé, en 2004, à 1, 6 million d’euros.

En 1994, on comptait 13 786 circoncisions contre 15 336 circoncisions en 1999. Ce type d’intervention augmente donc de façon constante. Des considérations liées à la natalité expliqueraient principalement cet accroissement. Les circoncisions peuvent également s’expliquer pour des raisons médicales (phimosis, para-phimosis). Certaines personnes procèdent également à la circoncision pour des raisons d’hygiène. D’autres le font en espérant se protéger contre les maladies sexuellement transmissibles.

Il serait intéressant de disposer de données plus récentes sur le nombre de circoncisions pratiquées en Belgique depuis 2004 pour savoir si l’augmentation de cette pratique opératoire est toujours d’actualité.

Ainsi, je remercie l’honorable ministre de m’indiquer :

1. Si elle dispose de chiffres plus récents sur le nombre de circoncisions pratiquées en Belgique depuis 2004 ?

2. Parmi ces interventions, lesquelles ont été pratiquées en hôpital de jour ?

3. Quel a été le montant du budget de l’INAMI qui a été consacré aux circoncisions ces dernières années ?

4. Quelles explications peut-on donner à l’augmentation constante de ce type d’intervention ?

 

In 2004 werden in België 18.872 besnijdenissen uitgevoerd. Het aantal medische ingrepen van dat type steeg in tien jaar dus met 37%. Die stijging heeft betrekking op de ingrepen die door het Riziv werden terugbetaald. De besnijdenis maakt immers deel uit van de nomenclatuur van de gezondheidsprestaties en draagt het nummer 260934-260945.

In 2004 vereisten 2.029 operaties een ziekenhuisopname. De andere operaties zouden in dagziekenhuizen zijn uitgevoerd. In 2004 steeg het Rizivbudget voor die operaties tot 1,6 miljoen euro.

In 1994 waren er 13.786 besnijdenissen tegenover 15.336 in 1999. Dergelijke ingrepen stijgen dus constant. De stijging zou vooral te maken hebben met het geboortecijfer. Besnijdenissen kunnen ook om medische redenen worden uitgevoerd, bijvoorbeeld bij phimosis of paraphimosis. Sommige mensen laten een besnijdenis uitvoeren om hygiënische redenen. Anderen doen het om zich te beschermen tegen seksueel overdraagbare aandoeningen.

Het zou interessant zijn over meer recente gegevens te kunnen beschikken aangaande het aantal besnijdenissen uitgevoerd in België sedert 2004. Zo kunnen we te weten komen of dat aantal nog altijd toeneemt.

Ik heb daarover enkele vragen.

1. Heeft de minister meer recente cijfers over het aantal besnijdenissen in België sedert 2004?

2. Hoeveel besnijdenissen werden uitgevoerd in dagziekenhuizen?

3. Welk bedrag heeft het Riziv de jongste jaren aan besnijdenissen besteed?

4. Waarom blijven dergelijke ingrepen toenemen?