SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2007-2008 Zitting 2007-2008
________________
20 février 2008 20 februari 2008
________________
Question écrite n° 4-383 Schriftelijke vraag nr. 4-383

de Nele Jansegers (Vlaams Belang)

van Nele Jansegers (Vlaams Belang)

à la ministre de l'Economie, des Indépendants et de l'Agriculture

aan de minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
________________
Établissements scientifiques fédéraux - Œuvres d’art disparues Federale wetenschappelijke instellingen - Verdwenen kunstwerken 
________________
propriété des biens
établissements scientifiques et culturels fédéraux
oeuvre d'art
musée
patrimoine culturel
eigendom van goederen
federale wetenschappelijke en culturele instellingen
kunstvoorwerp
museum
cultureel erfgoed
________ ________
20/2/2008Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008)
18/3/2008Antwoord
20/2/2008Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008)
18/3/2008Antwoord
________ ________
Question n° 4-383 du 20 février 2008 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-383 d.d. 20 februari 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Durant la précédente législature, j’ai adressé au prédécesseur de la ministre toute une série de questions relatives aux œuvres d’art qui ont disparu des collections des établissements scientifiques fédéraux. Dans le prolongement de ces questions, j’aimerais obtenir les informations suivantes.

Pouvez-vous me communiquer les informations suivantes pour chacune des œuvres disparues ou pour celles dont le titre de propriété n’est plus – comme l’a indiqué l’ancien ministre compétent – clair :

1. Pour quel montant ont-elles été achetées par les établissements scientifiques fédéraux concernés ?

2. Quelle est la valeur actuelle des oeuvres d’art concernées

a. selon la valeur indexée conformément au prix d’achat.

b. selon la valeur actuelle (estimée) sur le marché de l’art ?

 

Aan de voorganger van de geachte minister stelde ik de vorige legislatuur een hele reeks vragen omtrent kunstwerken die verdwenen zijn uit de verzamelingen van de federale wetenschappelijke instellingen. Aansluitend hierop had ik graag het volgende vernomen:

Kan u mij voor elk van de verdwenen kunstwerken of de kunstwerken waarvan de eigendomstitel, zoals de vorige bevoegde minister toen stelde, niet meer duidelijk is meedelen:

1. Voor welk bedrag werden zij door de betrokken federale wetenschappelijke instelling aangekocht?

2. Wat de huidige waarde van de betrokken kunstwerken momenteel is:

a. volgens geïndexeerde waarde overeenkomstig het betaalde aankoopbedrag;

b. volgens huidige (geschatte) waarde op de kunstmarkt?

 
Réponse reçue le 18 mars 2008 : Antwoord ontvangen op 18 maart 2008 :

Une grande partie des œuvres d'art reprises dans les listes jointes à la réponse à votre question écrite nº 3-2965 (Questions et Réponses nº 3-49, p. 4192) proviennent de dons et donations à l'État belge qui ont été hébergés dans les musées fédéraux. Ces œuvres et objets d'art disparus datant du XIXe et XXe siècle ne sont connus que par des descriptions succinctes (de quelques mots ou de quelques phrases seulement), sans que des photos soient disponibles.

C'est pourquoi le travail d'identification, de recherche, et de calcul de la valeur marchande passée et actuelle de ces œuvres d'art disparues est simplement impossible ou fragmentaire (et après plusieurs années d'étude et de recherche).

Een groot deel van de kunstwerken opgenomen in de lijsten gevoegd bij het antwoord op uw schriftelijke vraag nr. 3-2965 (Vragen en Antwoorden nr. 3-49, blz. 4192) zijn afkomstig uit schenkingen en giften aan de Belgische Staat ondergebracht in de federale musea, daterend uit de 19e en de 20e eeuw en enkel bekend via bondige beschrijvingen (van enkele woorden of zinnen) doch waarvan geen foto's van deze verdwenen kunstwerken en -voorwerpen ter beschikking zijn.

Hierdoor is de identificatie, het achterhalen en de berekening van de toenmalige en de huidige financiële waarde van deze verdwenen kunstwerken op een eenvoudige wijze onmogelijk of fragmentair (en na een jarenlange studie en onderzoek).