SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2007-2008 Zitting 2007-2008
________________
20 février 2008 20 februari 2008
________________
Question écrite n° 4-374 Schriftelijke vraag nr. 4-374

de Martine Taelman (Open Vld)

van Martine Taelman (Open Vld)

au ministre de l'Intérieur

aan de minister van Binnenlandse Zaken
________________
Comité d’acquisition - Procédure - Simplification Comité van aankoop - Procedure - Vereenvoudiging 
________________
comité d'acquisition
commune
expropriation
administration locale
administration régionale
propriété immobilière
aankoopcomité
gemeente
onteigening
plaatselijke overheid
regionale overheid
onroerend eigendom
________ ________
20/2/2008 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008 )
19/3/2008 Dossier gesloten
20/2/2008 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008 )
19/3/2008 Dossier gesloten
________ ________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-373
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-609
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-373
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-609
________ ________
Question n° 4-374 du 20 février 2008 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-374 d.d. 20 februari 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Lorsqu’une administration communale souhaite acheter un bâtiment de l’autorité supérieure, elle doit disposer d’une autorisation d’expropriation du ministre régional des Affaires intérieures. Cette procédure d’expropriation dure longtemps et demande un travail administratif considérable aux administrations communale et régionale, et elle entraîne un certain nombre de coûts pour la commune (réalisation du plan d’expropriation, organisation de l’enquête publique et autres). En outre, cette procédure ne garantit plus le juste prix. Par ailleurs, la longue procédure a eu à plusieurs reprises comme conséquence qu’au moment du transfert final de la propriété, l’état des biens s’était fortement dégradé en raison de leur inoccupation et du vandalisme.

Le ministre estime-t-il utile de simplifier la procédure auprès du Comité d’acquisition afin de réduire les longues périodes d’attente des rapports d’estimation ? Dans l’affirmative, dans quel sens ?

 

Als een gemeentebestuur een gebouw wenst te kopen van de hogere overheid, dan moet die gemeente beschikken over een onteigeningsmachtiging van de regionale minister van Binnenlandse Aangelegenheden. Deze onteigeningsprocedure duurt lang en brengt heel veel administratief werk mee, zowel voor de gemeentelijke als de gewestelijke administratie en brengt voor de gemeente een aantal kosten mee (opmaak onteigeningsplan, organisatie openbaar onderzoek en dergelijke). Bovendien geeft deze procedure niet méér garantie op de juiste prijs. Anderzijds heeft de lange procedure meermaals tot gevolg gehad dat de goederen bij de uiteindelijke eigendomsoverdracht in veel slechtere staat zijn door leegstand en vandalisme.

Acht de geachte minister het nuttig om de procedure bij het Comité van aankoop te vereenvoudigen, opdat de lange wachttijd op de schattingsverslagen te verkleinen? Zo ja, in welke zin?