Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-609

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 3 april 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken

Comité van aankoop - Procedure - Vereenvoudiging

aankoopcomité
gemeente
onteigening
plaatselijke overheid
regionale overheid
onroerend eigendom

Chronologie

3/4/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 )
22/7/2008 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-374
Doorverwezen aan : schriftelijke vraag 4-1397

Vraag nr. 4-609 d.d. 3 april 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Als een gemeentebestuur een gebouw wenst te kopen van de hogere overheid, dan moet die gemeente beschikken over een onteigeningsmachtiging van de regionale minister van Binnenlandse Aangelegenheden. Deze onteigeningsprocedure duurt lang en brengt heel veel administratief werk mee, zowel voor de gemeentelijke als de gewestelijke administratie en brengt voor de gemeente een aantal kosten mee (opmaak onteigeningsplan, organisatie openbaar onderzoek en dergelijke). Bovendien geeft deze procedure niet méér garantie op de juiste prijs. Anderzijds heeft de lange procedure meermaals tot gevolg gehad dat de goederen bij de uiteindelijke eigendomsoverdracht in veel slechtere staat zijn door leegstand en vandalisme.

Acht de geachte minister het nuttig om de procedure bij het Comité van aankoop te vereenvoudigen, opdat de lange wachttijd op de schattingsverslagen te verkleinen? Zo ja, in welke zin?

Antwoord ontvangen op 22 juli 2008 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op haar vraag.

Voor het antwoord op deze vraag verwijs ik naar het antwoord van mijn collega de minister van Financiën (schriftelijke vraag 4-1397).