SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2008-2009 Zitting 2008-2009
________________
9 avril 2009 9 april 2009
________________
Question écrite n° 4-3335 Schriftelijke vraag nr. 4-3335

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

van Yves Buysse (Vlaams Belang)

au vice-premier ministre et ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques et des Réformes institutionnelles

aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
________________
SPF Personnel et Organisation - Services de l'État de l'ancien régime - Nouveau statut FOD Personeel en Organisatie - Staatsdiensten van het oude regime - Nieuw statuut 
________________
réforme administrative
ministère
Cour des comptes (Belgique)
statut juridique
administratieve hervorming
ministerie
Rekenhof (België)
rechtstoestand
________ ________
9/4/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten
9/4/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten
________ ________
Réintroduite comme : question écrite 4-5772 Réintroduite comme : question écrite 4-5772
________ ________
Question n° 4-3335 du 9 avril 2009 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-3335 d.d. 9 april 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

La loi du 22 mai 2003 autorise les services de l'État de l'« ancien régime » à obtenir un nouveau statut. C'est notamment déjà le cas du service Restaurants et réfectoires du ministère des Finances qui a été converti en service de l'État à gestion séparée appelé Fedorest.

Selon la Cour des comptes, des services semblables existent aussi auprès du SPF Personnel et Organisation.

De quel(s) service(s) s'agit-il ici ? Combien ont-il déjà obtenu un nouveau statut ?

 

De wet van 22 mei 2003 laat toe dat staatsdiensten van het "oude regime" een nieuw statuut krijgen. Dat is bijvoorbeeld reeds gebeurd met de Restaurants en refters van het Ministerie van Financiën die werd omgevormd tot een staatsdienst met afzonderlijk beheer FEDOREST.

Dergelijke diensten bestaan volgens het Rekenhof ook bij de FOD Personeel en Organisatie.

Om welke dienst(en) gaat het hier ? Hoeveel daarvan hebben reeds een nieuw statuut gekregen ?