SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2008-2009 Zitting 2008-2009
________________
28 janvier 2009 28 januari 2009
________________
Question écrite n° 4-2895 Schriftelijke vraag nr. 4-2895

de Martine Taelman (Open Vld)

van Martine Taelman (Open Vld)

au ministre de l'Intérieur

aan de minister van Binnenlandse Zaken
________________
Accidents de la circulation - E 313 - Évolution - Comparaison avec les autres autoroutes Verkeersongevallen - E 313 - Evolutie - Vergelijking met andere autowegen 
________________
accident de transport
poursuite judiciaire
sécurité routière
victime
police
ongeval bij het vervoer
gerechtelijke vervolging
verkeersveiligheid
slachtoffer
politie
________ ________
28/1/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 )
22/4/2009 Antwoord
28/1/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 )
22/4/2009 Antwoord
________ ________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2896 Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2896
________ ________
Question n° 4-2895 du 28 janvier 2009 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-2895 d.d. 28 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

En réponse à ma question écrite n° 4-37, le ministre de l'Intérieur de l'époque avait fait savoir qu'en 2006, l'autoroute E 313 avait été le théâtre de 276 accidents de la circulation avec lésions corporelles qui avaient fait 11 tués, 71 blessés graves et 376 blessés légers.

Au cours des huit premiers mois de 2007, on a dénombré 145 accidents de la circulation avec lésions corporelles, qui ont fait 6 tués, 39 blessés graves et 191 blessés légers.

En partie à cause du rétrécissement de la E 313 à deux bandes dans chaque sens, on y recense encore aujourd'hui de nombreux accidents qui provoquent inévitablement des embouteillages. Et ce, alors que cette autoroute ne draine pas moins de 64 000 véhicules par jour.

Ceci m'amène à adresser les questions suivantes au ministre :

1. Disposez-vous de chiffres (distinguant les accidents avec et sans blessés) sur le nombre de procès-verbaux dressés pour des accidents survenus sur la E 313 en 2007 et 2008?

2. Quelle évolution ces chiffres traduisent-ils?

3. Pouvez-vous comparer ces chiffres avec ceux des autres autoroutes du pays? Quelle est la proportion d'accidents survenus sur la E 313 par rapport aux autres autoroutes? En d'autres termes, la E 313 est-elle un point noir, avec un nombre d'accidents sensiblement plus élevé qu'ailleurs, ou la situation est-elle encore acceptable?

 

Op mijn schriftelijke vraag nr. 4-37 antwoordde de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken dat er op de volledige snelweg E 313 in 2006 in totaal 276 verkeersongevallen met lichamelijk letsel, waarbij 11 doden, 71 zwaar- en 376 lichtgewonden te betreuren vielen.

Tijdens de eerste acht maanden van 2007 gebeurden er 145 verkeersongevallen met lichamelijk letsel, waarbij 6 doden, 39 zwaar- en 191 lichtgewonden te betreuren vielen.

Ook nu nog steeds, mede omdat de E 313 slechts over twee rijstroken beschikt in elke richting, zijn er ongevallen die ook voor de nodige files zorgen. En dat terwijl deze autoweg maar liefst 64 000 voertuigen per dag verwerkt.

Vandaar mijn vragen :

1. Zijn er cijfers beschikbaar (opgesplitst in ongevallen met en zonder gekwetsten) over het aantal processen-verbaal van ongevallen die op de E 313 in 2008 en 2007 gebeurden ?

2. Welke evolutie stelt u vast in de statistieken ?

3. Kunt u deze ongevallencijfers vergelijken met andere autowegen in het land ? Wat is de verhouding van het aantal ongevallen op de E 313 ten opzichte van andere autowegen ? Met andere woorden, is de E 313 een zwart punt (met significant meer ongevallen dan elders) of valt het allemaal nogal mee ?

 
Réponse reçue le 22 avril 2009 : Antwoord ontvangen op 22 april 2009 :

La problématique évoquée relève de la compétence du secrétaire d’État à la Mobilité.

De aangehaalde problematiek behoort tot de bevoegdheid van de Staatssecretaris voor Mobiliteit.