Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2896

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 28 januari 2009

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister

Verkeersongevallen - E 313 - Evolutie - Vergelijking met andere autowegen

ongeval bij het vervoer
gerechtelijke vervolging
verkeersveiligheid
slachtoffer
politie

Chronologie

28/1/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 )
16/2/2009 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2895

Vraag nr. 4-2896 d.d. 28 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op mijn schriftelijke vraag nr. 4-37 antwoordde de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken dat er op de volledige snelweg E 313 in 2006 in totaal 276 verkeersongevallen met lichamelijk letsel, waarbij 11 doden, 71 zwaar- en 376 lichtgewonden te betreuren vielen.

Tijdens de eerste acht maanden van 2007 gebeurden er 145 verkeersongevallen met lichamelijk letsel, waarbij 6 doden, 39 zwaar- en 191 lichtgewonden te betreuren vielen.

Ook nu nog steeds, mede omdat de E 313 slechts over twee rijstroken beschikt in elke richting, zijn er ongevallen die ook voor de nodige files zorgen. En dat terwijl deze autoweg maar liefst 64 000 voertuigen per dag verwerkt.

Vandaar mijn vragen :

1. Zijn er cijfers beschikbaar (opgesplitst in ongevallen met en zonder gekwetsten) over het aantal processen-verbaal van ongevallen die op de E 313 in 2008 en 2007 gebeurden ?

2. Welke evolutie stelt u vast in de statistieken ?

3. Kunt u deze ongevallencijfers vergelijken met andere autowegen in het land ? Wat is de verhouding van het aantal ongevallen op de E 313 ten opzichte van andere autowegen ? Met andere woorden, is de E 313 een zwart punt (met significant meer ongevallen dan elders) of valt het allemaal nogal mee ?

Antwoord ontvangen op 16 februari 2009 :

1. De cijfers in de tabel hieronder komen van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie DG STE en zijn gebaseerd op de invulformulieren voor ongelukken ingevuld door de politie bij ongelukken met lichamelijke schade. Deze cijfers houden dus geen rekening met de ongelukken met enkel materiële schade. De gegevens hierover voor 2008 zullen slechts ter beschikking zijn in juli.

Tabel Letselongevallen op de A 13/E313


2007

2006

2005

2004

2003

Letsel- ongevallen

248

277

241

195

233

doden

30 dagen

11

11

10

3

5

ernstig gewonden

68

73

56

42

49

licht gewonden

305

375

344

257

310

2. Op basis van de gegevens waarover wij beschikken, kunnen wij enkel vaststellen dat hier weinig beweging zit, noch naar boven noch naar onder. Enkel 2004 heeft duidelijk een vermindering aangetoond in ongelukken met lichamelijke schade en in slachtoffers.

3. Bij ons weten bestaan er geen studies in België die een systematische vergelijking geven van alle autowegen. Wij kunnen echter wel gegevens putten uit twee bronnen:

- De mobiliteitsclub Vlaamse Automobilistenbond (VAB) heeft in 2008 een studie gemaakt over ongelukken met vrachtwagens op de autowegen. De bestudeerde ongelukken dateren tussen 2002 en 2006. Hieruit blijkt dat de A13/E313 een risicofactor krijgt van tweehonderd zestig (ongelukken per km. weg) wat deze autoweg op de vierde plaats zet van de top 10 van de gevaarlijkste autowegen voor vrachtwagens in België.

- De tweede bron betreft het Europese Project Eurorap waarvan het doel is het gevaarniveau van belangrijke Europese wegen te meten. Deze studie plaatst de A13/E313 in een laag tot middenlaag risico niveau. Meer bepaald het gedeelte autoweg tussen Lummen (A2 te Bilzen, uitrit 31) werd een middelmatige risicofactor genoemd daar waar het overige gedeelte van deze weg de factor laag tot middelmatig krijgt toebedeeld.

Deze analyse baseert zich op de ongelukken tussen 2004 en 2006 en het risico werd berekend op het aantal ongelukken met doden of zwaar gekwetsten per miljard voertuigen-kilometers afgelegd.

(http://www.eurorap.org.)