SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2008-2009 Zitting 2008-2009
________________
12 janvier 2009 12 januari 2009
________________
Question écrite n° 4-2693 Schriftelijke vraag nr. 4-2693

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

van Yves Buysse (Vlaams Belang)

à la ministre de la Politique de Migration et d'Asile

aan de minister van Migratie- en Asielbeleid
________________
Immigrés chômeurs - Primes de départ Werkloze migranten - Vertrekpremies 
________________
chômeur
ressortissant étranger
migrant
migration de retour
aide au retour
werkloze
buitenlandse staatsburger
migrant
remigratie
steun voor de terugkeer
________ ________
12/1/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten
12/1/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten
________ ________
Réintroduction de : question écrite 4-1800
Réintroduite comme : question écrite 4-6109
Réintroduction de : question écrite 4-1800
Réintroduite comme : question écrite 4-6109
________ ________
Question n° 4-2693 du 12 janvier 2009 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-2693 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

À la mi-juin 2008, la ministre a annoncé qu'elle comptait examiner l'intérêt d'octroyer une prime de départ aux immigrés chômeurs, comme l'a fait le gouvernement espagnol. L'objectif était d'encourager financièrement les immigrés chômeurs à retourner dans leur pays d'origine.

Je souhaiterais savoir, d'une part, quelles conclusions la ministre a tirées de l'étude et, d'autre part, si des décisions ont déjà été prises pour affiner (davantage) le système des primes de départ dans notre pays. À quelles conditions la ministre soumet-elle l'obtention d'une telle prime de départ ?

 

Halfweg juni 2008 kondigde de geachte minister aan dat zij van plan was om de vertrekpremie voor werkloze migranten te bestuderen zoals die ingevoerd werd door de Spaanse regering. De bedoeling was om werkloze migranten financieel te stimuleren om terug te keren naar hun land van herkomst.

Graag had ik geweten welke conclusies zij uit haar studie heeft getrokken en of er reeds beslissingen zijn genomen om het systeem van vertrekpremies bij ons (verder) te verfijnen. Welke voorwaarden koppelt zij aan het ontvangen van een dergelijke vertrekpremie ?