SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2008-2009 Zitting 2008-2009
________________
28 novembre 2008 28 november 2008
________________
Question écrite n° 4-2087 Schriftelijke vraag nr. 4-2087

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

van Yves Buysse (Vlaams Belang)

au ministre de la Défense

aan de minister van Landsverdediging
________________
Défense - Prestations à des tiers - Critères Defensie - Prestaties aan derden - Criteria 
________________
statistique officielle
répartition géographique
armée
officiële statistiek
geografische spreiding
krijgsmacht
________ ________
28/11/2008 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2009 )
5/1/2009 Dossier gesloten
28/11/2008 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2009 )
5/1/2009 Dossier gesloten
________ ________
Réintroduite comme : question écrite 4-2635 Réintroduite comme : question écrite 4-2635
________ ________
Question n° 4-2087 du 28 novembre 2008 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-2087 d.d. 28 november 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Il arrive que la Défense mette des moyens à la disposition de tiers. Je pense au prêt de groupes électrogènes, de tribunes, de podiums, de moyens de transport pour des associations,...

Le ministre peut-il m'indiquer quels sont les critères appliqués pour accéder ou non à de telles demandes?

Qui prend la décision finale ?

Le ministre peut-il me communiquer le nombre de demandes qui lui ont été soumises en 2007 et en 2008, avec une ventilation par province, en mentionnant chaque fois le nombre de réponses positives et le nombre de refus ?

Est-il exact qu'il mène, en l'espèce, une politique plus stricte que son prédécesseur et quelles sont les éventuelles différences en matière d'octroi ?

 

Het komt voor dat Defensie middelen ter beschikking stelt aan derden. Ik denk hierbij aan het uitlenen van stroomgroepen, tribunes, podia, transport voor verenigingen, …

Kan de geachte minister mij melden wat de criteria zijn die gevolgd worden bij het al dan niet ingaan op dergelijke vragen ?

Wie beslist hier uiteindelijk over ?

Kan ik een overzicht krijgen van het aantal vragen die hem werden voorgelegd in 2007 en in het lopend jaar 2008, en dit opgesplitst per provincie, waarbij tevens wordt meegegeven op welke vragen positief dan wel negatief werd geantwoord ?

Klopt het dat hij in deze een strenger beleid voert dan zijn voorganger en graag had ik geweten wat de eventuele verschillen zijn qua toekenning ?