SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2008-2009 Zitting 2008-2009
________________
28 octobre 2008 28 oktober 2008
________________
Question écrite n° 4-1876 Schriftelijke vraag nr. 4-1876

de Helga Stevens (Indépendant)

van Helga Stevens (Onafhankelijke)

à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
________________
SNCB - Trafic ferroviaire - Coût pour les usagers NMBS - Treinverkeer - Kostprijs voor de gebruikers 
________________
Société nationale des chemins de fer belges
transport ferroviaire
prix de transport
tarif ferroviaire
titre de transport
étude comparative
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
vervoer per spoor
vervoerskosten
spoorwegtarief
plaatsbewijs
vergelijkende studie
________ ________
28/10/2008Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008)
5/1/2009Dossier gesloten
28/10/2008Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008)
5/1/2009Dossier gesloten
________ ________
Réintroduite comme : question écrite 4-2442 Réintroduite comme : question écrite 4-2442
________ ________
Question n° 4-1876 du 28 octobre 2008 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-1876 d.d. 28 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Dans une récente étude, Mark Pecqueur, professeur de technologie automobile à la Haute École Karel de Grote (Anvers), arrive à la conclusion que pour une famille de quatre personnes, il est deux fois plus cher de voyager en train qu'en voiture (plus de 10 000 euros par an, contre 4 974 euros).

La SNCB a réagi en exprimant son étonnement quant aux résultats de M. Pecqueur. Selon la SNCB, l'étude de ce dernier comporte d'importantes erreurs méthodologiques et, par conséquent, son calcul est faux. Selon la SNCB, une famille de quatre personnes qui se rend au travail et à l'école en train et qui utilise régulièrement le train pendant ses loisirs dépense chaque année 1 794 euros, ce qui constitue une différence considérable par rapport aux chiffres de M. Pecqueur.

Le Bond van Trein-, tram- en busgebruikers (BTTB) et l'asbl Koepel Milieu en Mobiliteit (Komimo) s'interrogent sur les modes de calcul utilisés par M. Pecqueur. Komimo insiste sur le fait que ce dernier ne tient pas compte des frais inhérents au trafic automobile, par exemple en cas d'embouteillage. Selon le BTTB, la SNCB pratique en général des prix du même niveau que ceux des pays voisins. Le BTTB indique également que la SNCB a introduit des tarifs avantageux pour de très nombreux groupes cibles. Il regrette toutefois la suppression du multi-pass en 2004.

La ministre flamande Van Brempt, ministre de la Mobilité, de l'Économie sociale et de l'Égalité des chances, compétente pour les transports publics et la mobilité à l'échelon régional, estime que le train est très coûteux en Belgique, alors que le tram et le bus y sont les plus abordables de toute l'Union européenne.

Il ressort de ce qui précède qu'il ne semble exister aujourd'hui aucune réponse claire à la question de savoir si, comparé au contexte européen ou au coût du trafic automobile, le trafic ferroviaire en Belgique est ou non bon marché. Je voudrais dès lors poser les questions suivantes :

La ministre a-t-elle été informée d'une étude récente, indépendante, comparative (contexte européen) concernant le coût pour le client du trafic ferroviaire en Belgique ?

Dans l'affirmative, peut-elle m'en faire parvenir la référence ou un exemplaire ?

Dans la négative, est-elle disposée à faire effectuer une telle étude ? Peut-elle m'indiquer un délai ?

A-t-elle été informée d'une étude récente, indépendante, comparative (train par rapport à voiture) concernant le prix pour le client du trafic ferroviaire en Belgique ?

Dans l'affirmative, peut-elle m'en faire parvenir la référence ou un exemplaire ?

Dans la négative, est-elle prête à faire effectuer une telle étude ? Peut-elle m'indiquer un délai ?

Le multi-pass supprimé en 2004 était un moyen avantageux de voyager en train pour de petits groupes d'amis et/ou pour les familles (jusqu'à cinq personnes). Le BTTB regrette toujours cette suppression. Est-elle disposée à insister auprès de la SNCB pour réintroduire ce pass ? Pour quand puis-je espérer connaître le résultat de son intervention éventuelle auprès de la SNCB ?

 

Docent autotechnologie Mark Pecqueur van de Karel de Grote Hogeschool (Antwerpen) komt in een recent verschenen studie tot de conclusie dat met de trein rijden voor een gezin van vier op jaarbasis dubbel zo duur is als met de auto rijden (meer dan 10 000 euro versus 4 974 euro).

In een reactie heeft de NMBS zijn verbazing over Pecqueurs resultaten uitgedrukt. De NMBS stelt dat Pecqueurs studie een aantal belangrijke methodologische tekortkomingen bevat en dat het door hem gepresenteerde resaat bijgevolg foutief is. De NMBS berekent dat een gezin van vier dat zich per trein naar werk en school verplaatst en ook in de vrije tijd regelmatig de trein gebruikt jaarlijks 1 794 euro uitgeeft, een zeer aanzienlijk verschil met Pecqueurs cijfers.

Ook de Bond van Trein-, tram- en busgebruikers (BTTB) en de Koepel Milieu en Mobiliteit (Komimo) hebben vragen bij de berekeningswijzen in Pecqueurs onderzoek. Komimo benadrukt dat Pecqueur aan het autoverkeer inherente kosten, bijvoorbeeld inzake fileleed, niet in rekening brengt. De BTTB meent dat de NMBS over het algemeen prijzen hanteert die op het niveau zijn van deze in de buurlanden. De BTTB wijst er ook op dat de NMBS voor heel wat doelgroepen voordeeltarieven heeft ingevoerd. Wel wordt betreurd dat de multi-pass in 2004 werd afgeschaft.

Vlaams minister Van Brempt, minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen, bevoegd voor openbaar vervoer en mobiliteit op regionaal niveau, meent dan weer dat het treinverkeer in België zeer duur is, terwijl het tram- en busverkeer zowat het goedkoopste is van de hele Europese Unie.

Uit het bovenstaande blijkt dat er vandaag geen duidelijk antwoord lijkt te bestaan op de vraag of het treinverkeer in België nu al dan niet duur is, hetzij bekeken vanuit een vergelijkende Europese context, hetzij bekeken vanuit de vergelijking met de kostprijs van autoverkeer. Vandaar dat ik volgende vragen wens voor te leggen :

Is de geachte minister een recente, onafhankelijke, comparatieve (Europese context) studie bekend over de prijs voor de klant van het treinverkeer in België ?

Zo ja, kan zij mij de referentie of een exemplaar hiervan bezorgen ?

Zo neen, is zij bereid om een dergelijke studie te laten uitvoeren ? Kan zij een timing geven ?

Is haar een recente, onafhankelijke, comparatieve (trein versus auto) studie bekend over de prijs voor de klant van het treinverkeer in België ?

Zo ja, kan zij mij de referentie of een exemplaar hiervan bezorgen ?

Zo neen, is zij bereid om een dergelijke studie te laten uitvoeren ? Kan zij een timing geven ?

De in 2004 afgeschafte multi-pass was een voordelige manier voor kleine groepjes vrienden en/of familie (tot vijf personen) om per trein te reizen. De BTTB betreurt nog steeds de toenmalige afschaffing hiervan. Is zij bereid om er bij de NMBS op aan te dringen dat deze pass opnieuw ingevoerd wordt ? Tegen wanneer kan ik het resultaat van haar eventuele tussenkomst bij de NMBS verwachten ?