SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2008-2009 Zitting 2008-2009
________________
16 octobre 2008 16 oktober 2008
________________
Question écrite n° 4-1827 Schriftelijke vraag nr. 4-1827

de Helga Stevens (Indépendant)

van Helga Stevens (Onafhankelijke)

à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
________________
SNCB - Gares - Parkings NMBS - Stations - Parkings 
________________
Société nationale des chemins de fer belges
gare ferroviaire
aire de stationnement
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
spoorwegstation
parkeerterrein
________ ________
16/10/2008Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 20/11/2008)
5/1/2009Dossier gesloten
16/10/2008Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 20/11/2008)
5/1/2009Dossier gesloten
________ ________
Réintroduite comme : question écrite 4-2439 Réintroduite comme : question écrite 4-2439
________ ________
Question n° 4-1827 du 16 octobre 2008 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-1827 d.d. 16 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Prenant prétexte de la situation concrète à la gare de Drongen, je souhaite vous poser une question générale. La gare SNCB de Drongen est une gare importante et très fréquentée qui soulage quelque peu la gare de Gand-Saint-Pierre. Ce qui est bienvenu étant donné les travaux en cours à la gare de Gand-Saint-Pierre et les problèmes supplémentaires de circulation et de stationnement qu'ils occasionnent.

Je constate en effet que le parc de stationnement de la gare devient très rapidement trop exigu. Je m'imagine que dans un contexte d'accroissement du nombre d'utilisateurs du train des situations similaires se produisent.

Je souhaiterais poser les questions suivantes :

Combien de gares de la SNCB possèdent-elles leur propre parc de stationnement automobile  ? Quelle est le rapport entre ce nombre et le total des gares de la SNCB ?

La ministre peut-elle me procurer une liste des gares qui possèdent leur propre parc de stationnement automobile, avec à chaque fois l'information sur la capacité de ce parking et sur le fait qu'il est ou non payant (avec le tarif éventuel)  ?

La SNCB a-t-elle fait réaliser récemment des études sur la question du stationnement aux abord des gares ferroviaires  ? Dans l'affirmative, la ministre peut-elle nous les fournir ? Si ce n'est pas le cas, n'estime-t-elle pas opportun de réaliser pareille étude ?

Quels sont les objectifs, les lignes directrices de la politique de stationnement automobile de la SNCB  ? La ministre peut-elle nous orienter vers une information plus détaillée ?

 

Naar aanleiding van de concrete situatie aan het NMBS-station te Drongen wens ik u een algemene vraag voor te leggen. Het NMBS-station te Drongen is een belangrijk en veel gebruikt station dat ook enigszins de druk wegneemt van het Sint-Pietersstation in Gent. Dit is met de huidige werken en de extra verkeersproblemen en parkeerdruk aan het Sint-Pietersstation zeker welkom.

Ik stel echter vast dat de autoparking aan het station in sneltempo te klein wordt. Ik kan me voorstellen dat mede in de context van het toenemende aantal spoorreizigers ook in andere voorstedelijke stations gelijkaardige situaties aan het ontstaan zijn.

Graag had ik dan ook volgende vragen gesteld :

Hoeveel NMBS-stations beschikken over een eigen autoparking ? Wat is de verhouding tot het totaal aantal NMBS-stations ?

Kan de geachte minister me een overzichtslijst te bezorgen van de stations die over een eigen autoparking beschikken, met telkens aanduiding van de capaciteit van de parking in kwestie en van het feit of deze al dan niet betalend is (met opgave van de eventuele tarieven) ?

Heeft de NMBS recentelijk studies laten uitvoeren over de problematiek van het parkeren in de nabijheid van treinstations ? Zo ja, kan zij me deze bezorgen ? Zo neen, acht zij het al dan niet opportuun om een dergelijke studie te laten uitvoeren ?

Wat zijn de krachtlijnen/doelstellingen van het autoparkingbeleid van de NMBS ? Kan zij me doorverwijzen naar meer gedetailleerde informatie ?