SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2007-2008 Zitting 2007-2008
________________
9 octobre 2008 9 oktober 2008
________________
Question écrite n° 4-1786 Schriftelijke vraag nr. 4-1786

de Helga Stevens (CD&V N-VA)

van Helga Stevens (CD&V N-VA)

à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
________________
SNCB - Rapport annuel - Coût NMBS - Jaarverslag - Kostprijs 
________________
Société nationale des chemins de fer belges
rapport d'activité
prix
prix de revient
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
verslag over de werkzaamheden
prijs
kostprijs
________ ________
9/10/2008Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 13/11/2008)
5/1/2009Dossier gesloten
9/10/2008Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 13/11/2008)
5/1/2009Dossier gesloten
________ ________
Réintroduite comme : question écrite 4-2435 Réintroduite comme : question écrite 4-2435
________ ________
Question n° 4-1786 du 9 octobre 2008 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-1786 d.d. 9 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

J'ai reçu cette semaine par la poste le rapport annuel 2007 de la SNCB intitulé Dialogue et croissance. Sa présentation – dans une boîte que l'on peut qualifier de luxueux contenant également un poster du réseau ferroviaire belge – m'a étonnée et franchement indignée. Je partais en effet du principe que les responsables de la SNCB pesaient soigneusement chaque euro dépensé afin que les deniers publics alloués soient utilisés aussi efficacement que possible. En voyant ce rapport annuel, j'ai eu l'impression que les responsables de la SNCB ne fixaient pas toujours correctement les priorités.

J'aimerais obtenir les informations suivantes :

Quelles sommes la SNCB a-t-elle consacrées, ces cinq dernières années (2003-2007), à la publication de ses rapports annuels ? J'aimerais obtenir le total annuel des frais exposés ainsi qu'une ventilation annuelle de ces frais par poste (conception, élaboration, impression, etc.).

En combien d'exemplaires les rapports annuels ont-ils été imprimés ces cinq dernières années (2003-2007) ?

La conception, l'élaboration et l'impression du rapport annuel ont-elles été sous-traitées à des sociétés externes ces cinq dernières années ? Dans l'affirmative, j'aimerais obtenir un relevé des sociétés en question et les informations nécessaires relatives à la procédure de sélection.

 

Deze week ontving ik via post het jaarverslag 2007, getiteld Groeien in dialoog, van de NMBS. De uitvoering ervan - te omschrijven als een al te luxueuze box met bijgevoegde poster van het Belgische spoorwegennet - verbaasde me en ik was eerlijk gezegd verontwaardigd. Ik ging er immers van uit dat de verantwoordelijken van de NMBS de uitgave van elke euro zorgvuldig overwogen, opdat de toebedeelde overheidsmiddelen zo efficiënt mogelijk zouden besteed worden. Aan de hand van dit jaarverslag krijg ik de indruk dat de NMBS-verantwoordelijken niet altijd de juiste prioriteiten op een rijtje hebben.

Graag had ik de volgende informatie gekregen :

Welke sommen heeft de NMBS tijdens de voorbije vijf jaar (2003-2007) besteed aan de uitgave van haar jaarverslagen ? Graag had ik per jaar het totaal van de gemaakte kosten verkregen, alsook per jaar een uitsplitsing van de gemaakte kosten per post (ontwerp, opmaak, druk, etc.).

Op hoeveel exemplaren werden de jaarverslagen de voorbije vijf jaar (2003-2007) gedrukt ?

Werd het ontwerpen, opmaken en drukken van het jaarverslag de voorbije vijf jaar uitbesteed aan externe firma's ? Zo ja, kreeg ik graag een overzicht van de firma's in kwestie en de nodige informatie over de procedure volgens dewelke ze geselecteerd werden.