SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2007-2008 Zitting 2007-2008
________________
1 octobre 2008 1 oktober 2008
________________
Question écrite n° 4-1672 Schriftelijke vraag nr. 4-1672

de Martine Taelman (Open Vld)

van Martine Taelman (Open Vld)

au vice-premier ministre et ministre de la Justice et des Réformes institutionnelles

aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
________________
Loi du 8 avril 1965 sur la protection de la jeunesse - Contestation de règles relatives au droit aux relations personnelles en cas de divorce - Décisions de placement Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming - Betwistingen van omgangsregeling bij scheiding - Beslissingen tot plaatsing 
________________
minorité civile
juridiction pour mineurs
protection de l'enfance
divorce
statistique officielle
répartition géographique
minderjarigheid
rechtspraak voor minderjarigen
kinderbescherming
echtscheiding
officiële statistiek
geografische spreiding
________ ________
1/10/2008 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 30/10/2008 )
5/1/2009 Dossier gesloten
1/10/2008 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 30/10/2008 )
5/1/2009 Dossier gesloten
________ ________
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2554 Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2554
________ ________
Question n° 4-1672 du 1 octobre 2008 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-1672 d.d. 1 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

La loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse donne au juge de la jeunesse différentes possibilités d'intervenir quand un mineur se trouve dans une situation d'éducation problématique.

Une telle situation peut survenir en cas de désaccord entre des parents divorcés sur le droit aux relations personnelles du mineur et peut conduire, dans des cas exceptionnels, au placement du mineur pour une courte durée dans une institution d'aide à la jeunesse,

J'aimerais recevoir une réponse aux questions suivantes :

Dispose-t-on de chiffres, ventilés par arrondissement, sur le nombre de décisions de placement prises par le juge de la jeunesse à la suite de contestations des règles relatives au droit aux relations personnelles?

Quel est l'âge de ces mineurs qui sont placés?

 

De wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming geeft de jeugdrechter verschillende mogelijkheden om tussen te komen wanneer een minderjarige zich in een problematische opvoedingssituatie bevindt.

Zulke situatie kan ontstaan bij betwistingen tussen gescheiden ouders over het omgangsrecht van de minderjarige en kunnen er in uitzonderlijke gevallen toe leiden dat de minderjarige voor korte tijd wordt geplaatst in een instelling van de bijzondere jeugdzorg.

Graag kreeg ik van de geachte minister een antwoord op de volgende vragen :

Zijn er cijfers beschikbaar, uitgesplitst per arrondissement, over het aantal beslissingen tot plaatsing die door de jeugdrechter worden genomen naar aanleiding van betwistingen over de omgangsregeling ?

Welke is de leeftijd van deze minderjarigen die geplaatst worden ?