SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2007-2008 Zitting 2007-2008
________________
26 septembre 2008 26 september 2008
________________
Question écrite n° 4-1657 Schriftelijke vraag nr. 4-1657

de Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro)

van Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro)

à la ministre des PME, des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
________________
Radios locales et régionales - Faisceaux hertziens - Redevances Lokale en regionale radiozenders - Straalverbindingen - Belastingen 
________________
appareil de radio
bande de fréquences
Institut belge des services postaux et des télécommunications
média local
radiodiffusion
radiotoestel
frequentieband
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
lokale media
radiouitzending
________ ________
26/9/2008Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 30/10/2008)
17/10/2008Antwoord
26/9/2008Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 30/10/2008)
17/10/2008Antwoord
________ ________
Question n° 4-1657 du 26 septembre 2008 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-1657 d.d. 26 september 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Depuis quelques années, plusieurs radios locales et régionales recherchent, en concertation avec le ministre compétent, une solution au problème des redevances que l'Institut belge des postes et télécommunications (IBPT) perçoit sur l'utilisation des faisceaux hertziens.

Plusieurs bénévoles travaillant dans le secteur des radios locales et régionales m'ont contacté ces derniers mois pour expliquer la situation. En 2003, de très nombreuses radios se sont vues obligées d'adapter leur lieu de diffusion au plan de fréquences imposé par l'autorité flamande. Par conséquent, un certain nombre de radios qui diffusaient leurs programmes à partir des studios ont dû les transférer vers un émetteur situé dans les environs.

Dès le début 2000, l'IBPT était le seul en Belgique à octroyer des licences pour l'utilisation de faisceaux hertziens à un tarif annuel fixe. En 2005, il a décidé unilatéralement de pratiquer une différenciation et les tarifs ont ainsi plus que doublé pour la configuration la plus fréquente dans le secteur.

Ce coût représente une charge trop lourde pour les nombreuses stations de radio existantes. Ce problème a été reconnu lors d'une concertation organisée il y a deux ans mais aucun changement n'est intervenu à ce jour.

J'aimerais que la ministre réponde aux questions suivantes :

Est-elle au courant de ce problème?

Est-elle consciente du fait que l'IBPT occupe une position monopolistique dans l'octroi de licences liées à l'utilisation de faisceaux hertziens?

Envisage-t-elle de prendre, dans un proche avenir, des mesures qui modifieront la situation des redevances liées à l'utilisation, par les émetteurs locaux et régionaux, de faisceaux hertziens?

Sur quels éléments se basent les redevances perçues par l'IBPT?

Ces éléments resteront-ils inchangés à l'avenir ou seront-ils adaptés pour correspondre à la situation actuelle des faisceaux hertziens en général et de la radiodiffusion en particulier?

 

Sinds enkele jaren trachten diverse lokale en regionale radiozenders via de bevoegde minister tot een oplossing te komen betreffende de rechten op straalverbindingen geïnd door het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT).

Diverse vrijwilligers die actief zijn in de lokale en regionale radiosector contacteerden mij de afgelopen maanden opnieuw om de situatie te duiden. In 2003 werden heel wat radio's verplicht om hun uitzendlocatie aan te passen aan het door de Vlaamse overheid opgelegde frequentieplan. Dit bracht met zich mee dat een aantal zenders hun programma's vanuit de studio's dienden en dienen door te sturen naar een zendinstallatie elders in de omgeving.

Al van begin 2000 vergunde het BIPT dergelijke verbindingen als enige in België de straalverbindingen met één vast tarief per jaar. In 2005 werd besliste het BIPT eenzijdig tot een differentiatie waardoor de tarieven voor de meest gebruikte configuratie in de sector meer dan verdubbelde.

De kostprijs brengt een te zware last met zich mee voor de vele radiostations. De problematiek werd in een overleg twee jaar geleden onderkent, maar leidde nog niet tot een correctie.

Graag had ik van de minister een antwoord gekregen op volgende vragen :

Is de geachte minister op de hoogte van deze problematiek ?

Is zij zich bewust van de monopoliepositie die het BIPT bekleedt als verlener van rechten voor het gebruik van straalverbindingen ?

Plant zij in de nabije toekomst maatregelen die iets zullen veranderen aan de situatie betreffende rechten op straalverbindingen gebruikt door lokale en regionale radiozenders ?

Welk zijn de elementen waarop de rechten geïnd door het BIPT bepaald werden ?

Blijven deze elementen in de toekomst ongewijzigd of worden ze aangepast aan de actuele toestand rond straalverbindingen in het algemeen en radio-uitzendingen in het bijzonder ?

 
Réponse reçue le 17 octobre 2008 : Antwoord ontvangen op 17 oktober 2008 :

J’informe l’honorable membre que cette question ne relève pas de mes compétences mais de celles de mon collègue, le ministre pour l’Entreprise et la Simplification.

Ik deel mee aan het geachte lid dat deze vraag niet behoort tot mijn bevoegdheden maar tot die van mijn collega, de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen.