SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2007-2008 Zitting 2007-2008
________________
24 juillet 2008 24 juli 2008
________________
Question écrite n° 4-1300 Schriftelijke vraag nr. 4-1300

de Martine Taelman (Open Vld)

van Martine Taelman (Open Vld)

à la ministre de la Politique de Migration et d'Asile

aan de minister van Migratie- en Asielbeleid
________________
Immigration illégale - Police de la navigation - Nombre de personnes interceptées Illegale immigratie - Scheepvaartpolitie - Aantal opgepakte personen 
________________
migration illégale
police
traite des êtres humains
statistique officielle
illegale migratie
politie
mensenhandel
officiële statistiek
________ ________
24/7/2008 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 29/8/2008 )
5/1/2009 Dossier gesloten
24/7/2008 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 29/8/2008 )
5/1/2009 Dossier gesloten
________ ________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1299
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2682
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1299
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2682
________ ________
Question n° 4-1300 du 24 juillet 2008 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-1300 d.d. 24 juli 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

J’ai lu à la page 16 du rapport d’activités 2006 de la police fédérale que le nombre d’illégaux interceptés par la police de la navigation diminue de manière significative. En 2004, 2 894 constatations avait été faites concernant l’immigration illégale et le trafic d’être humains contre 1 539 en 2005 et 873 en 2006.

Voici mes questions.

1. Combien de constatations d’immigration illégale et de traite d’êtres humains la police de la navigation a-t-elle faites du 1er janvier 2008 au 30 juin 2008 ainsi qu’en 2007 ?

2. Ces chiffres reflètent-ils à nouveau une tendance à la baisse ?

3. Comment le ministre explique-t-il cette tendance à la baisse ? Des changements sont-ils observés dans la manière dont les illégaux arrivent dans notre pays et sont interceptés ?

 

In het Activiteitenverslag van de Federale Politie 2006 lees ik op pagina 16 dat het aantal illegalen die de scheepvaartpolitie heeft opgepakt, significant daalt. In 2004 werden nog 2 894 vaststellingen gedaan met betrekking tot illegale immigratie en mensensmokkel, in 2005 waren dat er 1 539 en in 2006 nog 873.

Vandaar mijn vragen aan de geachte minister:

1. Hoeveel vaststellingen van illegale immigratie en mensensmokkel deed de scheepvaartpolitie tussen 1 januari 2008 en 30 juni 2008 en in 2007?

2. Geven deze cijfers opnieuw een dalende trend weer?

3. Hoe verklaart de geachte minister deze dalende trend? Zijn er verschuivingen merkbaar in de manier waarop illegalen naar ons land komen, en onderschept worden?