BELGISCHE SENAAT
________
Buitengewone zitting 2019
________
29 juli 2019
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 7-7

de Georges-Louis Bouchez (MR)

aan de minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoede-bestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
________
Parkeerautomaten - Betalingswijze - Bescherming van de consument - Bescherming van de privacy -Betaling per sms - Bijkomende kost veroorzaakt door de kosten voor gsm-verkeer
________
parkeerterrein
parkeergeld
handelsregelingen
bescherming van de consument
mobiele telefoon
eerbiediging van het privé-leven
persoonlijke gegevens
geldboete
elektronisch betaalmiddel
mobiele communicatie
________
29/7/2019 Verzending vraag
24/9/2019 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 7-7 d.d. 29 juli 2019 : (Vraag gesteld in het Frans)

Steeds meer steden en gemeenten bieden parkeermeters aan waarmee niet met biljetten of munten kan worden betaald, maar, ofwel uitsluitend, ofwel naar keuze, enkel met de bankkaart, een app voor smartphones of met een sms. Dit probleem betreft transversale thema's die uiterst belangrijk zijn zoals de bescherming van de privacy, de consumentenbescherming of het parkeermeterbeleid van de gemeenten.

Die nieuwe methode doet twee vragen rijzen:

1) De eerste betreft het respect voor de privacy. Immers, de bestuurder van een wagen deelt een privémaatschappij duidelijk mee waar hij zich op een bepaald ogenblik bevindt zonder over de mogelijkheid te beschikken die gegevens niet mee te delen. Daarin schuilt een probleem. Het gaat in feite niet meer om een toestemming om persoonlijke gegevens mee te delen, maar wel degelijk om een verplichting, aangezien de niet-betaling een boete of een parkeerretributie tot gevolg zou hebben die veel duurder is en die dezelfde gevolgen zou hebben op het vlak van de lokalisering.

Is het bijgevolg niet nodig de steden en gemeenten te verplichten de betaling met biljetten en muntstukken te blijven toestaan?

2) Even belangrijk is dat de sms-betaalsystemen bijkomende kosten meebrengen om de transactie te dekken. Die liggen tussen de 10 en 30 cent, naargelang het platform. Dat heeft als gevolg, rekening houdend met de kleine bedragen voor parkeren, dat de totale kost aanzienlijk stijgt. Dat is zeker onaanvaardbaar als de consument geen keuze krijgt.

Moeten de gemeenten, en niet de gebruikers, bijgevolg niet de kosten van de gsm-transactie dragen als die gemeenten geen andere keuze bieden?

Antwoord ontvangen op 24 september 2019 :

1) Zoals u zelf aangeeft, handelt de eerste vraag over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Ik moet u dan ook doorverwijzen naar de minister die hiervoor bevoegd is.

2) Volgens de informatie waarover ik op heden kan beschikken, krijgt de gebruiker normaal meer dan één mogelijkheid om te betalen, waaronder via SMS. In dit laatste geval is er gebruikelijk een derde tussenkomende partij die de mogelijkheid om te betalen via SMS aanbiedt en voor deze extra dienstverlening een kost aanrekent.

Er ontwikkelen zich ook andere betaalmogelijkheden. Om een volledig juist zicht te hebben op de praktijken, vraag ik de diensten van de federale overheidsdienst (FOD) Economie de problematiek economisch en juridisch verder uit te diepen. Pas daarna zal kunnen worden besloten of de praktijk de juridische regels respecteert.