BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2016-2017
________
26 september 2017
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-1552

de Christophe Lacroix (PS)

aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
________
Huisartsen - Artsentekort - Maatregelen - Overleg met de deelstaten
________
medisch onderwijs
dokter
leerlingenselectie
tekort aan arbeidskrachten
verdeling van de bevoegdheden
________
26/9/2017Verzending vraag
20/12/2017Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-1552 d.d. 26 september 2017 : (Vraag gesteld in het Frans)

Bij het eerste ingangsexamen voor artsen en tandartsen dat op vrijdag 8 september 2017 werd georganiseerd in de Franse Gemeenschap was het slaagpercentage 18,47 %. Dat meldde de Académie de recherche et d'enseignement supérieur (ARES) in een communiqué.

Van de 3473 kandidaten die deelnamen aan het examen werden er na deliberatie maar 641 door de jury als geslaagd verklaard.

Dit aantal ligt iets hoger dan het quotum van RIZIV-nummers dat de federale regering heeft besloten af te leveren wanneer die geneeskundestudenten (over zes jaar) zullen afstuderen. Voor dat jaar heeft de federale overheid het aantal getuigschriften voor artsen met een Franstalig diploma op 607 getuigschriften vastgesteld.

Deze vraag valt binnen de bevoegdheid van de Senaat omdat het om een transversale aangelegenheid gaat. Het federale niveau is bevoegd voor het afleveren van RIZIV-getuigschriften en de deelstaten voor de organisatie van de studie.

Het examen peilde naar de bekwaamheid van de kandidaten in vier wetenschappelijke vakken (scheikunde, biologie, fysica en wiskunde), enerzijds, en in vier domeinen die betrekking hebben op communicatie en kritische informatie-analyse (redenering en synthese, communicatie, ethiek en empathie), anderzijds, aan de hand van 130 meerkeuzevragen. Om te slagen moest men een gemiddelde van minstens 10/20 behalen voor het wetenschappelijk gedeelte en voor het gedeelte dat betrekking heeft op communicatie en kritische analyse, en minstens 8/20 voor elk van de acht verschillende onderdelen.

Volgens de gedetailleerde resultaten zorgden vooral de fysicaproef, en in tweede instantie de scheikundeproef voor de schifting.

Ik zal niet terugkomen op de debatten van de voorbije jaren over de vraag of een dergelijk examen al dan niet noodzakelijk is. Iedereen weet dat het voortvloeit uit het ultimatum dat u vorig jaar stelde en de aankondiging dat u geen RIZIV-getuigschriften meer zou afleveren aan artsen met een Franstalig diploma indien de Franse Gemeenschap geen ingangsexamen organiseerde.

Volgens sommigen is het verschil tussen de 641 laureaten en de 607 getuigschriften in 2023 voldoende om het aantal studenten die de studie aanvatten, maar niet afmaken, op te vangen. Volgens anderen is het slaagpercentage op het einde van de studie te laag om het quotum voor 2023 te bereiken.

We weten overigens dat er een artsentekort dreigt: er zijn te weinig huisartsen in het zuiden van het land. Nu al beschouwt de Waalse dienst voor arbeidsbemiddeling Forem het beroep van huisarts als een knelpuntberoep.

In Wallonië is er volgens het kabinet van de Waalse minister voor Gezondheid in 123 van de 262 gemeenten geen huisarts en volgens andere bronnen is er in 39 gemeenten een ernstig tekort.

Ik had graag uw mening over deze materie en ik wil weten of u van plan bent te overleggen met uw collega's van de deelstaten over de volgende cruciale vraag inzake volksgezondheid: hoe kan een artsentekort in de komende jaren voorkomen worden in ons land en in het bijzonder in het zuiden van het land?

Antwoord ontvangen op 20 december 2017 :

De quota voor artsen en tandartsen worden voorgesteld door de Planningscommissie Medisch Aanbod. Deze commissie werd opgericht in 1996 met als doel de behoefte inzake aanbod aan gezondheidszorgbeoefenaars te onderzoeken.

Om die behoeften te bepalen houdt ze rekening met :

– de evolutie van de behoeften op het vlak van de medische zorg ;

– de kwaliteit van de zorgverstrekking ;

– de demografische en sociologische evolutie van de betrokken beroepen.

De Planningscommissie bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende categorieën en beroepen van de gezondheidszorg. Zo zetelen er vertegenwoordigers van de drie Gemeenschappen in de commissie.

Naar aanleiding van onder meer de nakende pensionering van een groot aantal huisartsen, en de grotere nadruk op Work Life Balance van de instromende jonge generaties werd door de Planningscommissie besloten om de quota stelselmatig op te trekken. De volledige redenering kan u terugvinden in het advies over de quota 2023-2026 : http://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/nl/documenten/hwf-advies-inzake-de-contingentering-van-de-artsen-bepalen-quota-2023-2026.

Wat de verdeling van huisartsen over het grondgebied betreft, werden reeds meerdere maatregelen genomen om de situatie te verbeteren, en dit op federaal niveau : onder andere herwaardering van de honoraria van de huisartsen, praktijkpremie, informaticapremie, honoraria voor het bijhouden van een globaal medische dossier.

Echter, met de zesde Staatshervorming werd een groot deel van de middelen waarover het federaal niveau bezat (minimumquota, Impulseofonds) overgedragen naar de Gemeenschappen. Het bepalen van de quota voor huisartsen is een deelstaatbevoegdheid.