BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2012-2013
________
17 juli 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-9573

de Rik Daems (Open Vld)

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
________
Patenten - Misbruiken - "Patent trolls" - Bescherming
________
octrooi
Europees octrooi
________
17/7/2013Verzending vraag
4/9/2013Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9574
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-9573 d.d. 17 juli 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Diverse vooral Amerikaanse bedrijven verzamelen systematisch zogenaamde vervallen en achterhaalde patenten in een patentenportefeuille. Ook worden patenten van failliete ondernemingen voor een prikje opgekocht. Vervolgens gaan deze ondernemingen op zoek naar bedrijven die mogelijkerwijs gebruik maken van deze oude patenten. Eenmaal het doelwit geïdentificeerd is worden advocatenbureau's ingeschakeld om deze ondernemingen te dwingen te betalen voor het gebruik van deze patenten. Zeer dikwijls is het hoogst twijfelachtig of de bedrijven daadwerkelijk gebruik maken van deze patenten maar om processen te vermijden betalen ze. Zo heeft één bedrijf uit Dallas reeds 1 638 ondernemingen voor de rechtbank gedaagd. Deze bedrijven worden in de Verenigde Staten (VS) "patent trolls" genoemd. Een studie wees uit dat VS-bedrijven waarvan het mereldeel kleine tot middelgrote bedrijven in 2011 29 miljard dollar zouden hebben gespendeerd aan "patent assertion cases". Het aantal processen verdubbelde tussen 2009 en 2012. Deze "patent aasgieren" fnuiken de innovatie. De kunst van deze "patent trolls" is vooral om een compensatie te onderhandelen die onder de proceskosten liggen, waardoor veel bedrijven betalen om de risico's van een proces te vermijden. Diverse wetsvoorstellen werden recent ingediend in het Congres, waaronder een voorstel om downstreamgebruikers van technologie te beschermen van rechtsmisbruik.

In dit kader had ik dan ook volgende vragen voor de geachte minister:

1) Hoe reageert u op deze "patent trolls" en heeft u weet van Belgische bedrijven die hier reeds mee geconfronteerd werden? Zo ja, om hoeveel bedrijven gaat het en welke bedragen werden gevorderd? Heeft u hieromtrent reeds klachten ontvangen?

2) Werd deze kwestie reeds op Europees niveau besproken en zo ja, wat waren de besluiten? Zo neen, is dit niet aangewezen daar veel bedrijven hun octrooien en licenties ook in de VS registreren en zij ook blootstaan aan de aanvallen van deze patent trollen vanuit de VS?

3) Bent u het ermee eens dat moet worden onderzocht in hoeverre downstreamgebruikers van technologie bijkomende bescherming behoeven jegens deze patentjagers gelet op het feit dat de innovatie hieronder zwaar kan leiden?

Antwoord ontvangen op 4 september 2013 :

1 tot 3. Belgische en Europese bedrijven worden veel minder dan Amerikaanse bedrijven geconfronteerd met “patent trolls”. De “patent trolls” zijn immers in hoofdzake een Amerikaans fenomeen. Ik heb nog geen kennis van Belgische bedrijven die er reeds mee geconfronteerd werden.

De focus van de “patent trolls” op de Amerikaanse markt is als volgt te verklaren: De Amerikaanse rechtbanken kennen grotere schadevergoedingen toe bij inbreuk op een octrooi, dit zijn de zogenaamde “punitive damages”. Bij de meeste Europese rechtssystemen worden geen dergelijke vergoedingen toegekend. Bovendien is het rechtssysteem in Europa duurder omdat om een Europees octrooi af te dwingen, momenteel voor de rechtbanken van verschillende Europese Unie (EU)-Lidstaten een inbreukprocedure dient te worden ingesteld. Dit maakt het voor “patent trolls” dan ook minder interessant om massaal inbreukprocedures in Europa op te starten. 

Tenslotte dient er te worden verwezen naar het kwalitatieve onderzoek dat het EOB voert alvorens een Europees octrooi te verlenen. Europese octrooien met geen of weinig uitvinderswerkzaamheid (dit zijn de octrooien die “patent trolls” over het algemeen in de strijd werpen) komen minder voor dan in de Verenigde Staten. Het EOB heeft daarom een politiek ontwikkelt om deze octrooikwaliteit te garanderen, en te verbeteren.