BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2012-2013
________
14 februari 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-8135

de Nele Lijnen (Open Vld)

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
________
Rusland - Wetsvoorstel strekkende tot het verbieden van "homoseksuele propaganda" in de Russische republiek
________
Rusland
discriminatie op grond van seksuele geaardheid
________
14/2/2013Verzending vraag
23/9/2013Rappel
15/10/2013Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8136
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-8135 d.d. 14 februari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 22 januari vond een betoging plaats aan de Russische ambassade te Brussel. De LGBT-organisaties (Lesbian, Gay, Bisexual and transgender) en hun sympathisanten betoogden er tegen een wet die op 22 januari ter stemming voorlag in de Doema. De desbetreffende wet stelt "homoseksuele propaganda" strafbaar. De wet laat toe dat boetes tot 12.500 euro en zelfs gevangenisstraffen worden opgelegd aan organisaties of hun leden die "aan propaganda doen". De wet maakt het voor holebi's onmogelijk om in het openbaar voor meer rechten te ijveren of publiekelijk affectie te tonen. In februari vorig jaar werd in het Europees parlement reeds een resolutie aangenomen die deze nakende wet streng veroordeelt. De wet is dan ook in strijd met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en het Internationaal Verdrag inzake de Burgerrechten en Politieke Rechten. Ook Human Rights Watch riep eerder politici in Rusland al op deze wet niet aan te nemen. De wet betekent immers dat homoseksualiteit in gans Rusland opnieuw strafbaar wordt gesteld.

Ik heb dan ook volgende vragen voor de minister:

1) Is hij op de hoogte van het feit dat in Rusland een wet wordt goedgekeurd die holebi's discrimineert en die in strijd is met verschillende internationale verdragen?

2) Wat is de stand van zaken? Zijn er reeds bilaterale contacten geweest?

3) Wat is het standpunt van de minister in deze materie? Is hij bereid verdere stappen te ondernemen om de rechten van holebi's en LGBT-organisaties in Rusland mee te helpen vrijwaren?

Antwoord ontvangen op 15 oktober 2013 :
  1. Zoals ik al recentelijk de gelegenheid gehad heb aan uw collega, de heer Olivier Henry, te wijzen, hebben mijn diensten mij regelmatig op de hoogte gehouden over het wetsvoorstel over "homoseksuele propaganda ten opzichte van minderjarigen" dat uiteindelijk op 25 januari door de Russische afgevaardigden werd gestemd.

  2. Tijdens mijn gesprek met mijn ambsgenoot Sergey Lavrov eind januari, heb ik niet nagelaten de kwestie van de eerbiediging van de mensenrechten in Rusland aan te kaarten. Ik voeg hieraan toe dat dit gesprek niet gemakkelijk is, want in dit soort dossiers zijn de antwoorden van de tegenpartij meestal erg kort.

  3. Deze wet is uiteraard een inbreuk op bestaande mensenrechteninstrumenten: het recht op privacy, vrijheid van meningsuiting, vergadering en associatie, het recht om vrij te zijn van foltering, geweld en discriminatie. Ik ben dan ook tegen dit wet dat homoseksuelen sterk discrimineert. Na de stemming van de wet heeft mevrouw Catherine Ashton, de hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid van de Europese Unie (EU), uiting gegeven aan de bezorgdheid van de Europese Unie over de nieuwe Russische wet. Ze heeft Rusland ertoe opgeroepen haar nationale en internationale verplichtingen na te leven en het land herinnerd aan zijn lidmaatschap van de Raad van Europa. Uiteraard onderschrijf ikzelf volledig de verklaring van mevrouw Ashton. Ik ben echter van mening dat een aparte Belgische verklaring niet noodzakelijk is. Die zou immers het standpunt dat mevrouw Ashton namens de Europese Unie duidelijk heeft gemaakt, niet versterken.