BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2012-2013
________
4 februari 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-8007

de Bert Anciaux (sp.a)

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
________
Belgische chocolade - Label
________
suikerwaren
aanduiding van herkomst
kwaliteitsmerk
________
4/2/2013Verzending vraag
4/3/2013Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8008
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-8007 d.d. 4 februari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Belgische chocolade is wereldberoemd en staat garant voor kwaliteit. Nochtans is het geen beschermde naam. Daar willen de Belgische chocolatiers nu werk van maken.

Heel wat Europese producten hebben zo'n label. Dat kan een beschermde oorsprongsbenaming zijn, zoals champagne of feta, of een beschermde geografische aanduiding, zoals Schotse zalm.

Hierover de volgende vragen:

1) Hoe staat de geachte minister tegenover het voorstel van de Belgische Chocolatiers om de naam "Belgische chocolade" te beschermen? Beaamt u dat deze ingreep goed zou zijn voor de economie en het imago van het land?

2) Zal u de Belgische chocolatiers maximaal ondersteunen bij de aanvraag bij de Europese commissie? Hoe realistisch acht u een voorspoedige afhandeling van dit dossier?

Antwoord ontvangen op 4 maart 2013 :

1. De chocoladesector is een belangrijke pijler van de Belgische voedingsindustrie met sinds meer dan tien jaar een stijgende omzet en uitvoer (respectievelijk 4,3 en 2,4 miljard euro in 2011 en een positief handelssaldo van 1,25 miljard euro), met een tewerkstelling van 6 400 werknemers en een toegevoegde waarde van meer dan een half miljard euro.

Het oneigenlijk of ongerechtvaardigd gebruik van de benaming “Belgische Chocolade” kan aanzienlijke schade toebrengen enerzijds aan het imago van Belgische chocolade en anderzijds aan de concurrentiepositie van de Belgische producenten die terecht aanspraak maken op deze benaming.

Ik geef er me als minister van Economie dan ook rekenschap van dat de benaming “Belgische Chocolade” moet gevrijwaard worden van elk misbruik. Verschillende pistes werden en worden hierbij onderzocht, waaronder maatregelen met betrekking tot oorsprongsbepalingen, de bescherming via geografische aanduidingen en collectieve merken.

2. De Europese verordening 1151/2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen biedt een kader voor de toekenning van geografische aanduidingen. De verordening stelt een procedure in voor het aanvragen van een geografische aanduidingen. De procedure kent onder meer volgende stappen:

  • Een vereniging moet een productdossier indienen via de bevoegde autoriteiten van een lidstaat waar op duidelijke wijze de link tussen het geografische gebied en de kwaliteit of de faam van het product wordt aangeduid. Het productdossier moet eveneens informatie bevatten over de beschrijving van de werkwijze voor het verkrijgen van het product dat perspectieven geeft om op basis van een goed gemotiveerd dossier een dergelijke geografische aanduiding voor de Belgische chocolade te realiseren.

  • De lidstaat onderzoekt de aanvraag op gepaste wijze om te controleren of deze gerechtvaardigd is en aan de voorwaarden van de desbetreffende regeling voldoet.

  • De lidstaat organiseert een bezwaarprocedure.

Binnen mijn bevoegdheid ben ik bereid kennis te nemen van deze aanvraag. Ik zal samen met de bevoegde diensten onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de toepassing van een procedure als bedoeld in artikel 49 van de verordening mogelijk te maken.