BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2012-2013
________
24 januari 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-7977

de Cindy Franssen (CD&V)

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
________
De omzetting van de Europese richtlijn 2011/83/EU betreffende consumentenrechten
________
consumentenrecht
nationale uitvoeringsmaatregel
bescherming van de consument
teleshopping
________
24/1/2013Verzending vraag
28/4/2014Einde zittingsperiode
________
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2789
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-7977 d.d. 24 januari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De nieuwe richtlijn 2011/83/EU van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten werd op 22 november 2011 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. Deze richtlijn vervangt twee bestaande EU-richtlijnen, met name (i) de richtlijn 85/577/EEG betreffende de bescherming van de consument bij buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten en (ii) richtlijn 97/7/EG betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten.

De richtlijn stelt de standaardregels vast voor de gemeenschappelijke aspecten van overeenkomsten op afstand en buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten en gaat daarmee een stap verder dan de benadering van minimale harmonisatie waarop de vroegere richtlijnen gebaseerd waren. Aan de lidstaten wordt nu wel toegestaan bepaalde aspecten in nationale regels te handhaven of vast te stellen.

De richtlijn wil de werking van de Europese interne markt verbeteren en de grensoverschrijdende handel versterken door een hoge consumentenbescherming te combineren met een geharmoniseerd wettelijk kader. Het Europese landschap van consumentenrechten was gelet op de ruime versnippering binnen de lidstaten absoluut toe aan een opfrisbeurt.

Deze richtlijn is van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen een handelaar en een consument. Ze is niet van toepassing op overeenkomsten betreffende sociale dienstverlening, gezondheidszorg, gokactiviteiten, financiŽle diensten, voor het doen ontstaan, het verkrijgen of het overdragen van onroerend goed of rechten op onroerend goed, de constructie van nieuwe gebouwen, de ingrijpende verbouwing van bestaande gebouwen en de verhuur van woonruimte, pakketreizen, betreffende de levering van voedingsmiddelen, dranken, passagiersvervoerdiensten.

Uiterlijk op 13 december 2013 dienen de lidstaten de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen om aan deze richtlijn te voldoen vast te leggen en bekend te maken.

Graag had ik van de minister het volgende vernomen:

1.Wat is de stand van zaken met betrekking tot de omzetting van de richtlijn?

2.Wanneer voorziet de minister een wetsontwerp klaar te hebben?

3.Welke wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen dienen er in het Belgisch Recht gewijzigd te worden?

4.Voor welke aspecten zullen eigen regels vastgesteld worden, wat is de inhoud hiervan?