BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2012-2013
________
17 januari 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-7788

de Patrick De Groote (N-VA)

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
________
Wapenproefbank - "Onveilige vuurwapens" - Veiligheid van consumenten
________
vuurwapen
persoonlijk wapen
handvuurwapens
________
17/1/2013Verzending vraag
12/2/2013Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-7788 d.d. 17 januari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

BelgiŽ heeft met de Wapenproefbank te Luik een instelling dat over de nodige technische kennis en expertise beschikt om over de veiligheid van wapens te oordelen om aldus consumenten te beschermen. De in BelgiŽ geproduceerde vuurwapens worden er getest. Het beschikt daarnaast ook over gegevens, zoals het aantal en soorten wapens in omloop en het vernietigt zelf ook wapens.

Het kan zijn dat een wapen bij het hanteren of het foutief hanteren door de consument ongeschikt wordt voor verder gebruik, al dan niet met verwonding van deze consument. In dit geval zal de consument, indien hij het heeft overleefd, de vernietiging van dit wapen aan de bevoegde instanties ook aangegeven. Waarschijnlijk wordt hiervoor gebruik gemaakt van het model 10, dat officieel wordt gebruikt voor de procedures van een vrijwillige afstand van een wapen voor vernietiging, inbeslagname en het tijdelijk in bewaring geven van een vuurwapen.

Vandaar mijn vragen:

1) Houdt de Wapenproefbank gegevens bij van wapens die door het hanteren of door het verkeerd hanteren zijn vernietigd? Worden deze effectief met model 10 aangegeven?

2) Gebruikt de Wapenproefbank deze gegevens om consumenten te waarschuwen of om wapens te verbieden of van de markt te halen wegens onveilig?

3) Zo ja, kan de minister voorbeelden van dergelijke wapens geven?

Antwoord ontvangen op 12 februari 2013 :

1. a) Ja. De voorvallen aangegeven aan de bank zijn evenwel uitzonderlijk.

b) Neen. Het door het geachte lid vermelde model 10 wordt uitsluitend gebruikt door de politiezones in het kader van de wapenwet van 8 juni 2006 op het gebied van de openbare veiligheid die onder de bevoegdheid van de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie valt en niet op het gebied van de veiligheid van de consumenten.

2. De beschadigde, niet herstelbare, wapens die door hun eigenaar bij de bank worden ingeleverd worden door de bank vernietigd en een certificaat van vernietiging wordt aan de eigenaar overhandigd. Deze wordt op de hoogte gebracht van de vastgestelde slijtagefouten of schade door foutief gebruik. Aangezien de beschadigingen te wijten zijn aan slijtage of verkeerd gebruik worden de fabrikanten niet verwittigd. Het wezenlijke doel van de oorspronkelijke beproeving op elk wapen bestaat erin elke constructiefout voor het op de markt brengen te ontdekken zodat dergelijke fout later niet meer optreedt.

3. Wapens die door foutief gebruik werden beschadigd zijn bijvoorbeeld :

a) cilinder en karkas van een revolver beschadigd wegens het gebruik van te zwaar geladen persoonlijke munitie (opnieuw geladen door de gebruiker) en niet van munitie uit de handel;

b) jachtgeweer met gladde loop die werd “opgeblazen” bij het schieten met stalen kogels terwijl dit wapen voorzien en beproefd was voor loden kogels.