BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
3 juli 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6657

de Karl Vanlouwe (N-VA)

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
________
Brussel - Provinciaal veiligheidsoverleg - Bestuurlijke en gerechtelijke politie - Co÷rdinatie - Werking - "Full Integrated Police Action" openbaar vervoer
________
provincie
politie
gemeentepolitie
openbaar vervoer
openbare veiligheid
________
3/7/2012Verzending vraag
9/1/2013Herkwalificatie
________
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2911
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6657 d.d. 3 juli 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het provinciaal veiligheidsoverleg brengt de overheden van bestuurlijke en gerechtelijke politie samen op provinciaal niveau. De voornaamste taak van dat overleg bestaat erin erop toe te zien dat de doelstellingen van de zonale veiligheidsraden worden bereikt, enerzijds via de zonale veiligheidsplannen en anderzijds via de beheerscycli van de zonale veiligheidsplannen.

Het provinciaal veiligheidsoverleg heeft ook tot doel tot een ge´ntegreerde en geco÷rdineerde benadering te komen van de problemen en fenomenen op het gebied van de veiligheid. Het verzekert aldus een betere co÷rdinatie van het beleid gevoerd door de lokale en federale politiediensten. Het geeft zowel impulsen aan de lokale besturen, als signalen aan de federale overheid.

De werking van dit overlegorgaan is echter onbekend. We weten dat er op 17 november 2009 een overleg heeft plaatsgevonden, en dat er deel werd genomen aan verschillende vergaderingen van het departement civiele veiligheid. Die informatie komt uit het jaarrapport Binnenlandse Zaken. Verder kan men uit de website van de Brusselse gouverneur afleiden welke mensen deel uitmaken van dit overleg en welke formele opdrachten het heeft (de zonale Veiligheidsraden stimuleren en adviezen formuleren die meegedeeld worden aan de zonale Veiligheidsraden en aan de federale overheid (wetteksten); wet op het politieambt (artikel 9) + Co÷rdinatie van het politiebeleid (memorie van toelichting)).

Er werd beslist om de operaties genaamd "Full Integrated Police Action - FIPA openbaar vervoer" op te zetten, die moeten worden gevoerd wanneer er grote nood is aan een grote politieaanwezigheid in en rond het openbaar vervoer.

Mijn vragen aan de geachte minister zijn:

1) Hoeveel keer is dit orgaan bijeengekomen de laatste vijf jaar?

2) Zijn de notulen en beslissingen van dit overleg ter inzage en kan u ons deze bezorgen?

3) Welke beslissingen zijn er in 2011 genomen met betrekking tot de polemiek over de bevoegdheid van MIVB-veiligheidsagenten om identiteitsdocumenten te mogen controleren?

4) Hoeveel keer heeft er in 2011 een FIPA voor het Brussels openbaar vervoer plaats gevonden, hoeveel (veiligheids-)agenten namen hieraan deel naar aanleiding van welke redenen, wat waren de resultaten?