BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
20 april 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6071

de Lieve Maes (N-VA)

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
________
De contractuele bedingen in verband met rente van het hypothecair krediet
________
krediet op onroerende goederen
rente
kredietkosten
Financial Services and Markets Authority
clausule
________
20/4/2012Verzending vraag
24/5/2012Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5957
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6071 d.d. 20 april 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In de markt van de hypothecaire kredieten bestaan verschillende formules.

In één specifieke formule wordt door de kredietverlener contractueel bedongen (in contracten onder de vorm van wedersamenstelling van kapitaal met variabele rente) dat indien de verlener leningen met hogere rente uitschrijft, hij gerechtigd is de rente van die contracten te verhogen. Met andere woorden, de consument is afhankelijk van het negotiatietalent van andere consumenten of van de eerlijkheid van de kredietverlener.

1) Is de geachte minister op de hoogte van deze praktijk?

2) Gaat het om één of om meerdere kredietverleners die op deze leest werken?

3) Heeft het FSMA (vroeger CBFA)op dit soort kredietverleners reeds controles uitgevoerd?Blijkbaar zouden er meerdere klachten bestaan over deze praktijk, evenals rechtzaken. Is de minister in staat het aantal klachten bij FSMA (vroeger CBFA) op te geven over deze praktijk?

Antwoord ontvangen op 24 mei 2012 :

Hypotheekondernemingen die in België hypothecair krediet wensen te verstrekken dat onder het toepassingsgebied van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet (WHK) ressorteert, zijn onderworpen aan het toezicht van de FSMA.  Het betreft hier hypothecair krediet dat aangewend wordt voor het behouden of verwerven van onroerende zakelijke rechten en dat toegekend wordt aan natuurlijke personen die hoofdzakelijk handelen met een privédoel voor ogen.

Vooraleer een activiteit als kredietverstrekker inzake hypothecair krediet te kunnen aanvatten, dienen de ondernemingen te worden ingeschreven of geregistreerd  door de FSMA overeenkomstig de WHK.  Onderdeel van de inschrijvingsprocedure is onder meer een a priori-controle van de documenten die de onderneming zinnens is te gebruiken ten aanzien van haar cliënteel, waaronder ook een model van kredietovereenkomst.

Overeenkomstig de WHK kunnen de kredietgevers in de kredietovereenkomsten bedingen dat de rentevoet kan herzien worden in de loop van de overeenkomst. Deze rentevoetherzieningen zijn evenwel aan strikte regels onderworpen die van dwingend recht zijn. Zo moet de herziening gebeuren op vooraf voorziene tijdstippen, volgens een wettelijk vastgelegde formule en aan de hand van  een index waarvan de modaliteiten ook op voorhand zijn vastgelegd.

De herziening van de rentevoet van het krediet in functie van omstandigheden zoals het uitschrijven van leningen met een hogere rente aan andere ontleners, zoals omschreven door het geachte lid, is verboden door de WHK.

De FSMA voert in het kader van haar toezichtsopdracht op de hypotheekondernemingen regelmatig inspecties ter plaatse uit. Tot heden heeft zij niet vastgesteld dat dergelijke verboden clausule in de kredietovereenkomsten is opgenomen en wordt toegepast. Mocht dit toch het geval zijn, zal de FSMA de gepaste maatregelen treffen.