Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5957

van Lieve Maes (N-VA) d.d. 22 maart 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken

De contractuele bedingen in verband met rente van het hypothecair krediet

krediet op onroerende goederen
rente
kredietkosten
Financial Services and Markets Authority
clausule

Chronologie

22/3/2012Verzending vraag
28/3/2012Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1630
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6071

Vraag nr. 5-5957 d.d. 22 maart 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In de markt van de hypothecaire kredieten bestaan verschillende formules.

In één specifieke formule wordt door de kredietverlener contractueel bedongen (in contracten onder de vorm van wedersamenstelling van kapitaal met variabele rente) dat indien de verlener leningen met hogere rente uitschrijft, hij gerechtigd is de rente van die contracten te verhogen. Met andere woorden, de consument is afhankelijk van het negotiatietalent van andere consumenten of van de eerlijkheid van de kredietverlener.

1) Is de geachte minister op de hoogte van deze praktijk?

2) Gaat het om één of om meerdere kredietverleners die op deze leest werken?

3) Heeft het FSMA (vroeger CBFA)op dit soort kredietverleners reeds controles uitgevoerd?Blijkbaar zouden er meerdere klachten bestaan over deze praktijk, evenals rechtzaken. Is de minister in staat het aantal klachten bij FSMA (vroeger CBFA) op te geven over deze praktijk?

Antwoord ontvangen op 28 maart 2012 :

Ik nodig het geachte lid uit haar vraag te stellen aan mijn collega, de vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee, die bevoegd is voor deze materie.