BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
10 januari 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5139

de Bart Tommelein (Open Vld)

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
________
Onveilige aanstekers - Controle - Ongevallen
________
China
toezicht op de invoer
bescherming van de consument
veiligheid van het product
gebrekkig product
aansprakelijkheid van de producent
brandbaar product
massaconsumptiegoederen
________
10/1/2012Verzending vraag
10/2/2012Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5140
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5139 d.d. 10 januari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Driekwart van de aanstekers die in Nederland worden verkocht, voldoet niet aan de eisen. Ongeveer de helft van alle modellen is ronduit onveilig. Daarvoor waarschuwt de Europese brancheorganisatie EFLM. De Europese Commissie zou de keuringsdienst dit jaar al twee keer hebben gevraagd waarom ze niet handhaven. Volgens de branchevereniging vormen de onveilige aanstekers een groot gevaar. Het risico op ernstige verwondingen is groot. De aanstekers kunnen zelfs ontploffen en een fikse vuurbal creŽren.

Ik heb dan ook volgende vragen voor de bevoegde minister:

1) Hoe reageert u op het bericht dat de helft van de aanstekers in Nederland ronduit onveilig is en ernstige risico's met zich meebrengt voor de consument?

2) Hoeveel slachtoffers vallen er jaarlijks als gevolg van onveilige aanstekers? Kan u de cijfers geven van de laatste drie jaar? Is er sprake van een tendens?

3) Hebben uw diensten reeds onderzoek gedaan naar de vermeende onveiligheid van aanstekers?

4) Hoeveel overtredingen van de productveiligheidseisen constateert uw dienst (Algemene Directie Controle en Bemiddeling) jaarlijks bij non-food consumenten producten uit China?

5) In Nederland moet de nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit (nVWA) de kwaliteit van de aanstekers op het terrein controleren. Kan u aangeven welke dienst dit in ons land doet alsook hoeveel maal er verleden jaar controle werd gevoerd naar de veiligheid van aanstekers?

6) Hoeveel onveilige aanstekers werden er verleden jaar in beslag genomen in ons land?

7) Bent u bereid om uw diensten te verzoeken een nieuw onderzoek te doen naar de veiligheid van aanstekers op onze markt? Zo neen, waarom niet? Zo ja, kan u gedetailleerd toelichten naar voorwerp en timing toe?

Antwoord ontvangen op 10 februari 2012 :

Ik heb de eer het geachte lid het volgende mee te delen:

1) Ik betreur dat de producenten hun verantwoordelijkheid niet nakomen en dat de situatie op de Nederlandse markt zo negatief is. U zult wel begrijpen dat de Belgische minister in Nederland geen bevoegdheid heeft.

2) Dergelijk specifieke ongevallenstatistieken waar hij naar informeert worden momenteel niet geregistreerd in België. Deze cijfers zijn bijgevolg niet beschikbaar.

3) De meest recente controlecampagne naar de veiligheid van aanstekers dateert van 2008.

Tijdens deze controlecampagne werden 520 aanstekers gecontroleerd op de aanwezigheid en werking van een kinderveiligheidsmechanisme, de aanwezigheid van vereiste waarschuwingen en gebruiksaanwijzingen en enkele technische aspecten (hoogte van de vlam, sputteren van de vlam). Slecht 59 aanstekers waren destijds conform. Vier aanstekers hadden administratieve tekortkomingen en hadden daardoor geen of minimaal veiligheidsrisico. Er werden echter heel wat fantasieaanstekers (280) aangetroffen welke sinds maart 2008 niet meer toegelaten zijn. Daarnaast werden ook 177 aanstekers gevonden zonder kinderveiligheidsmechanisme. Al deze fantasieaanstekers en aanstekers zonder kinderveiligheidsmechanisme werden onmiddellijk uit de markt gehaald.

Deze slechte resultaten waren met name te wijten aan de wijziging van de reglementering eerder dat jaar. Veel detailhandelaars waren hiervan destijds nog niet op de hoogte, ondanks dat de verschillende actoren reeds ruimschoots voordien geïnformeerd waren.

4) Er zijn geen statistieken beschikbaar over controles van producten specifiek vanuit China afkomstig.

5) De Algemene Directie Controle en Bemiddeling (ADCB) staat in voor de controles op het terrein. In 2011 werden er geen aanstekers gecontroleerd.

De Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid, bevoegd voor de reglementering terzake en de technische ondersteuning, verstrekt op verzoek technisch advies aan de Douane en de ADCB. In 2011 werd er bij 2 gelegenheden advies gevraagd. In beide gevallen werden er slechts administratieve tekortkomingen vastgesteld.

Deze cijfers impliceren ook dat er in 2011 geen klachten waren over aanstekers.

6) Geen.

7) In 2012 is er geen controlecampagne over de veiligheid van aanstekers ingepland. Rekening houdend met de resultaten van de laatste controlecampagne en de informatie vanuit Nederland, sluit ik een controlecampagne hierover in 2013 niet uit.